Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 12 декември 2009 г.

Духовни причини, поради, които може да боледуваме и да оздравяваме от Петър Полихронов

Духовни причини, поради, които може да боледуваме и да оздравяваме от Петър Полихронов

Грях

Псалом 41:3 Господ ще го подкрепява на болното легло; В болестта му Ти ще преобърнеш цялото му легло. 4 Аз рекох: Господи, смили се за мене; Изцели душата ми, защото Ти съгреших.

Исая 10:18 Ще погуби и славата на леса му и на плодовитото му поле, И душа и тяло; И ще бъде както, когато изнемощее болен.

Отговорът на Бог:

Исая 33:24 И жителят няма да рече: Болен съм; На людете, които живеят в него, ще се прости беззаконието им.

Еремия 30:15 Защо викаш за смазването си. И понеже болката ти е неизцелима? Поради многото твои беззакония, И понеже греховете ти се умножиха, За тая причина ти сторих това.

Откровение 9:21 Също не се покаяха нито от убийствата си, нито от чародеянията си, нито от боледуванията си, нито от кражбите си.

Исус свързва изцелението с заличаването на греховете:18 И ето мъже, които носеха на постелка един болен човек, който беше паралитик; и опитаха се да го внесат вътре и да го сложат пред Него.19 Но понеже не намериха през где да го внесат вътре, поради народа, качиха се на покрива, и през керемидите го спуснаха с постелката насред пред Исуса. 20 И Той като видя вярата им, рече: Човече прощават ти се греховете. 21 Тогава книжниците и фарисеите почнаха да се препират, казвайки: Кой е Този, Който богохулствува? Кой може да прощава грехове, освен един Бог? 22 Но Исус, като видя разискванията им, каза им в отговор: Защо разисквате в сърцата си? 23 Кое е по-лесно, да река: Прощават ти се греховете, или да река: Стани и ходи? 24 Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове, (рече на паралитика): Казвам ти: Стани, дигни постелката си, и иди у дома си.

Иов 21 :17 Колко често изгасва светилникът на нечестивите, И дохожда бедствието им върху тях! Бог им разпределя болезни в гнева Си.

Йоан 9:1 И когато заминаваше, видя един сляпороден човек. 2 И учениците Му Го попитаха казвайки: Учителю, поради чий грях, негов ли, или на родителите му, той се е родил сляп?

Отговора на Бог показа и друга причина;

Изява на Божията слава.

Йоан 9 глава 3 Исус отговори: Нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се явят в него Божиите дела.

Йоан 11:4 А Исус, като чу това, рече: Тази болест не е смъртоносна, но е за Божията слава, за да се прослави Божият Син чрез нея. /Относно Лазар/

Боледуване поради идваща информация от Бог

Данаил 8:27 Тогава аз Даниил примрях, и боледувах няколко дни; после станах и вършех царските работи. А чудех се за видението, защото никой не го разбираше.

Неемия 2:2 Затова царят ми рече: Защо е посърнало лицето ти, като не си болен? Това не е друго освен скръб на сърцето. Тогава се уплаших твърде много.

Книгата на пророк Исаия Глава 21:1 Наложеното за пустинята на морето (Т.е ., голямата река, Ефрат.) пророчество : Както южните вихрушки, които стремително летят, така иде разрушение от пустинята, от страшната земя. 2 Тежко видение ми се откри: Коварният коварствува, и грабителят граби. Възлез, Еламе; обсади, Мидийо; Спрях всичките й въздишания. 3 Затова хълбоците ми са пълни с болеж; Болки ме обзеха както болките на жена, когато ражда; Сгърбен съм та не мога да чуя, Смутен съм та не мога да видя. 4 Сърцето ми се разколебава, трепет ме ужаси; Дрезгавината, която пожелах, се обърна на страшилище за мене.

Влияние на духовния свят

Влиянието на духовния свят може да се прояви в болести на психиката или физиката на човека.

Лука6:18 ...тоже и измъчваните от нечисти духове се изцеляваха.
Лука8:29 Защото Исус беше заповядал на нечистия дух да излезе от човека. Понеже много пъти бе го прихващал; и връзваха го с вериги и окови, и го пазеха; но той разкъсваше връзките и бесът го гонеше по пустините.
Деяния5:16 Събираше се още и множество от градовете около Ерусалим та носеха болни и измъчваните от нечистите духове; и всички се изцеляваха.

Деяния8:7 Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха; и мнозина парализирани и куци бидоха изцелени,

БОЛЕДУВАЛИ СЛУЖИТЕЛИ

2 Коринтяни 12:7 А за да се не превъзнасям поради премногото откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник от сатана да ме мъчи, та да се не превъзнасям.

1 Тимотей 5:23 Не пий вече само вода, но употребявай малко вино за стомаха си и за честите си боледувания.

2 Тимотей 4:20 Ераст остана в Коринт, а Трофима оставих болен в Милит.

Филипяни 2:25 Счетох, обаче, за нужно да ви изпратя брата Епафродита, моя съработник и сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в нуждите; 26 понеже милееше за всички ви, и тъжеше, защото бяхте чули, че бил болен.

От тези стихове разбираме, че има и други причини. В миналото служители на Бог, като апостол Павел са боледували. Писанието говори, че това се случва, за да бъде предпазен от гордост. За останалите служители не се посочват конкретни причини, което ни навежда на мисълта за естествени процеси в тялото, причинени от околната среда. Павел препоръчва на Тимотей да пие по малко вино, заради честите болки в стомаха. Това ни разкрива една чисто органична причина, която е възможно да се лекува, в случая с вино.

ПРИЧИНИ ДА ОЗДРАВЕМ

Псалми 103:3 Той е, Който прощава всичките ти беззакония, Изцелява всичките ти болести;

Матей 8:17 За да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: "Той взе на себе Си нашите немощи, И болестите ни понесе".

Бог показва милост

Филипяни 2:27 И наистина той боледува близо до смърт; но Бог му показа милост, и не само на него, но и на мене, за да нямам скръб върху скръб.

Покорство на словото на Господа

Изход 15:26 Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам.

Изход 23:25 Но да служиш на Господа вашия Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви.

Второзаконие 7:15 Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги наложи върху всички ония, които те мразят.

Молитва в храма на Господа, т.е покаяние

3 Царе 8:36 ...тогава Ти послушай от небето и прости греха на слугите Си и на людете Си Израиля, и покажи им добрия път, в който трябва да ходят, и дай дъжд на земята Си, която Си дал в наследство на людете Си. 37 Ако настане глад на земята, ако настане мор, ако се появят изсушителен вятър, мана, скакалци или гъсеници, ако неприятелят им ги обсади в градовете на земята им - каквато и да е язвата, каквато и да е болестта -38 тогава всяка молитва, всяко моление, което би се принесло от кой да бил човек или от всичките Ти люде Израиля, който ще познае всеки раната на своето сърце, и простре ръцете си към тоя дом,

Днес, за нас този храм е на всяко място, на което се покланяме с дух и истина:

Иоан 4:20 Нашите бащи в тоя хълм са се покланяли; а вие казвате, че в Ерусалим е мястото гдето трябва да се покланяме. 21 Казва и Исус: Жено вярвай Ми, че иде час, когато нито само в тоя хълм, нито в Ерусалим ще се покланяте на Отца. 22 Вие се покланяте на онова, което не знаете; ние се покланяме на онова, което знаем; защото спасението е от юдеите. 23 Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. 24 Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.

Поради вяра

Лука 7:1 След като свърши всичките Свои речи към людете, които Го слушаха (Гръцки : В ушите на людете.), Исус влезе в Капернаум. 2 А на някой си стотник слугата, който му беше мил, боледуваше на умиране. 3 И като чу за Исуса, изпрати до Него някои юдейски старейшини да Го помолят да дойде и оздрави слугата му. 4 Те, прочее, дойдоха при Исуса и Му се молеха усърдно, като казваха: Той заслужава да му сториш това; 5 защото обича нашия народ, и той ни е построил синагогата. 6 А когато Исус вървеше с тях и не беше вече далеч от къщата, стотникът изпрати до Него приятели да Му кажат: Господи, не си прави труд; защото не съм достоен да влезеш под стряхата ми; 7 затова нито счетох себе си достоен да дойда при Тебе; кажи само дума, и слугата ми ще оздравее. 8 Защото и аз съм човек поставен под власт, и имам подчинени на мен войници; и казвам на един: Иди; и той отива; и на друг: Дойди; и дохожда; и на слугата си: Направи това; и го прави. 9 Като чу това, Исус му се почуди; обърна се и рече на вървящия подир Него народ: Казвам ви, нито в Израил съм намерил толкова вяра. 10 И когато изпратените се върнаха в къщата, намериха слугата оздравял.

Йоан 4:46 Прочее, Исус пак дойде в Кана Галилейска, гдето беше превърнал водата на вино. И имаше един царски чиновник, чийто син бе болен в Капернаум. 47 Той, като чу, че Исус дошъл от Юдея в Галилея отиде при Него и Го помоли да слезе и да изцели сина му, защото беше на умиране. 48 Тогава Исус му рече: Ако не видите знамения и чудеса никак няма да повярвате. 49 Царският чиновник Му каза: Господине, слез докле не е умряло детенцето ми. 50 Каза му Исус: Иди си; син ти е жив. Човекът повярва думата, която му рече Исус, и си отиде. 51 И когато той вече слизаше към дома си , слугите му го срещнаха и казаха, че син му е жив. 52 А той ги попита в кой час му стана по-леко. Те му казаха: В седмия час треската го остави. 53 И така бащата разбра, че това е станало в същия час, когато Исус му рече: Син ти е жив. И повярва той и целият му дом.

КАК ДА ОЗДРАВЯВАМЕ

1.Увластени от БОГ

Изцеление от всякаква болест

Матей 10:1 И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.

Лука 9:1 И като свика дванадесетте, даде им сила и власт над всички бесове, и да изцеляват болести.

Марко 16:17 И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; 18 змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват. Тази сила е и за тебе. Повярвай!

2. Полагане на ръце и молитва

Лука 4:40 И когато залязваше слънцето, всички, които имаха болни от разни болести, доведоха ги при Него; а Той, като положи ръце на всеки от тях, изцели ги.

Деяния 28:8 И случи се Поплиевият баща да лежи болен от треска и дизентерия; а Павел влезе при него, и като се помоли, положи ръце на него и го изцели.

3. Помазание и молитва

Яков 5:14 Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. 15 И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне, и ако е извършил грехове, ще му се простят. 16 И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.

4.Чрез осветена дреха. Дрехата се явява като преносител на Божието помазание в човека.

Деяния 19:12 ... дотолкоз, щото, когато носеха по болните кърпи или престилки от неговото тяло, болестите се отмахваха от тях, и злите духове излизаха.

5.Чрез ползване на билки за лечение. В много от случаите е необходимо откровение, т.е. това не е просто акт на физическа субстанция, но в съчетание с Божественото знание:

Исая38:21 А Исаия беше казал: Нека вземат низаница смокини и ги турят за компрес на цирея; и царят ще оздравее.

1 Тимотей 5:23 Не пий вече само вода, но употребявай малко вино за стомаха си и за честите си боледувания.

В заключение ще цитирам:

2 Летопоси 16:9 Защото очите на Господа се обръщат (Еврейски : Тичат.) насам - натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на ония, чиито сърца са съвършено разположени към Него.


Няма коментари:

Публикуване на коментар