Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 24 юли 2011 г.

Възкресенски живот

Възкресенски живот

В Левит 17:11 се казва: „Животът на тялото е в кръвта“. Когато Исус проля кръвта Си, Той всъщност изля живота Си. Според моето разбиране, животът на Бога беше излян във Вселената. И никой ум не може да проумее пълнотата на това откровение.

„Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.“ (Йоан 6:53,54)

Имайте предвид, че нашето изкупление не е пълно докато не бъдем възкресени. Във Филипяни 3:12 Павел казва: „Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен; но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз бях уловен от Христос Исус“, което е „възкресението от мъртвите“ (стих 11). Някои хора са с впечатлението, че телата им не са важни. Но Бог казва, че телата ни са много важни – те са храмове на Святия Дух. Те са „страшно и чудно направени“ (Псалм 139:14). И Бог няма да остави телата ни в състояние на разложение. Той ще ги възкреси в слава както направи с тялото на Исус. Изкуплението е пълното изработване от жертвата на Исус и то се изявява при възкресението.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Агнето. Като Павел, „Аз гоня, за да мога да достигна възкресението на мъртвите.“ Аз завявам, че побеждавам Сатана чрез кръвта на Агнето и силата на моето свидетелство и не обичам живота си до смърт. Амин. 

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...