Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 16 декември 2016 г.

Какво е ерес (hairesis)? - 2 Петрово 2:1

Какво е ерес (hairesis)? - 2 Петрово 2:1


Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел. (2 Петрово 2:1)

Тревожно е това, което се казва в стиха по-горе, Петър не определя какво е ерес, но той ни казва за последствията какви са и какви ще бъдат. Той също така не ни казва тук, това което е източник на ерес.

Ерес (heresy) е превода на гръцката hairesis което означава буквално "избор" или "селекция" - която има интересна светска, както и библейска история. В библейската употреба не е имала лошо значение или конотация. Дори в Библията, тя се използва най-вече да се позове на партия или философия, която човек е избрал да се идентифицира или да се съюзи. По този начин, hairesis често се превежда като "секта". В Деяния и Лука тя се прилага за садукеите (Деяния 5:17) и фарисеите (Деяния 15:5; 26:5). Страничните наблюдатели също използват hairesis в Деяния 24:5,14 и Деяния 28:22 за идентифициране на християнската църква.

Въпреки това, когато посланията на Павел и Петър започнаха да циркулират, hairesis вече означава разрушителен елемент в рамките на църквата, който създава разделение чрез съзнателно формиране на мнения и идеи в несъгласие с ортодоксалните учения на апостолите. Павел ги осъжда в Галатяни 5:20, като едно от "делата на плътта." Понякога това се превежда "фракции" или "партизанщина" (party-spirit), но независимо от превода, Павел казва, че хората, които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство (стих 21)!
Идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления. (Гал. 5:20)

В обичайния светски живот ерес е нещо незначително; мнение на един човек или изборът за неща в живота на един човек е също толкова добър, колкото на друг. Човек може да има произволен брой алтернативи, във всяка една от които той може да бъде напълно свободен да повярва. Обаче, в християнството ние се занимаваме не с мнения, а с ОТКРОВЕНИЕ, с дадената от Бога истина, с АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА. Когато Божията истина идва до хората, ние трябва или да я приемем или да я отхвърлим. По този начин, еретик е човек, който вярва в това, което той иска да вярва, вместо да приеме Божията истина, в която трябва да вярва!
John W. Ritenbaugh
http://www.theberean.org/

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

вторник, 13 септември 2016 г.

Ако Бог е откъм нас кой ще бъде против нас? - Римляни 8:31

Ако Бог е откъм нас кой ще бъде против нас? - Римляни 8:31


Моят любим стих в Библията, при който винаги ме полазват тръпки е: "Какво да кажем за тези неща? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? "(Римляни 8:31) Всемогъщият Бог е суверенен над всичко и Той е недосегаем. Нищо не може да се сравнява с Неговата слава, мощ, сила, знание, прошка, благословение, богатство, любов, милост, благодат, всемогъщество, всезнание, вездесъщност, умение, величие, святост, праведност, достъпност, чувствителност, търпение, нежност, мир, благост, кротост, радост, доброта, вярност, благост, агапе любов, последователност, съчувствие, съпричастност, красота, власт, и всичко друго, което евентуално можем да си помислим. Казано, БОГ е страхотен!

Какви неща?
Този, който ни е приготвил всичко е Бог, в Когото като повярвахме ни е запечатал с Духа като гаранция или залог. (Еф. 1:13)
Този стих започва с въпроса: "Какво да кажем за тези неща?" За какви неща се позовава Павел? Отговор на този въпрос има в стих 28, на същата глава.

Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. (Рим. 8:28)

Този стих извежда концепцията за предопределението. Трябва да сте призован от Бог, за да бъдете в Неговото вечно семейство. Предопределението е чувствителна тема, защото Библията ясно казва, че Бог избира този, който Той избира. Мнозина смятат Бог като един диктатор и Който използва хората като пионки за собствено удоволствие и удовлетворение. Това не е истина. Трябва да погледнем Писанията като цяло, за да разберем кой Бог избира.

В 2 Петър 3:9 се казва: "Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние." Ако Бог пожелае, никой няма да погине, тогава Той със сигурност няма да осъди никой в ​​ада. Бог е знаел преди началото на създанието, които биха избрали да Го обичат. Това са избран народ, който Той е призовал да върши Неговата воля. Бог никога няма да остави някого извън вечността в небето, ако те наистина Го обичат и са се покаяли се за греховете си. Това е, което казва този стих.
Ето какво казва1 Йоан 4:16: "Бог е любов." Любовта е пълна противоположност на злото. Бог не обича злото. Когато има ясно разбиране за предопределението, Римляни 8:28 прави ясен смисъла. "За тези, които обичат Бога всичко съдействува за добро." Ако изберете да следвате и обичате Бога, всички неща ще работят заедно за добро, дори когато нещата изглеждат безнадеждни.

Дали е Бог откъм нас?
В Римляни 8:31 се казва, че "Бог е откъм нас." Ето някои писания, които изразяват как Той наистина е откъм нас.
"А Бог е, Който ни е образувал нарочно за това, и ни е дал Духа в залог на това." (2 Коринтяни 5:5) Бог не иска от нас да се провалим. Той ни е изпратил Светия Дух да ни води и напътства.
"А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исуса Христа, и даде на нас да служим за примирение. (2 Коринтяни 5:18)

"Но Бог показва Своята любов към нас в това, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас." (Римляни 5:8) Бог е за нас толкова много, че даде Своя Единороден Син в жертва да плати пълния дълг от греха на човечеството. Той направи това, за да ни примири със Себе Си.

"Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас." (1 Йоан 4:19) Той вече ни е възлюбил преди ние да дадем живота си на Него. Бог определено е за нас.
"И това е обещанието, което Той направи за нас - Вечен живот" (1 Йоан 2:25) Ние сме сигурни - вечен живот с Бога.

Може ли вярващите да бъдат победени?
"Кой ще бъде против нас?" (Римляни 8:31) Отговорът на този въпрос е "никой." Разбира се, ние може да бъдем преследвани и наранени, тук на земята, но вечно ще живеем и ще се наслаждаваме на славата на Христос завинаги. "Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от този, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла." (Матей 10:28)
Ние никога няма да бъдем победени вечно. Да благодарим на Бог, че Той е откъм нас.

Ако наистина вярвате в Исус Христос и сте го направили Господ и Спасител на живота си, можете да имате доверие в Римляни 8:31. Бог обича Своите деца! Остани силен в слово и молитва, докато се стремиш да живееш живот, достоен за званието. Бог да те благослови!
http://www.whatchristianswanttoknow.com/if-god-is-for-us-who-can-be-against-us-verse-and-meaning/

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

събота, 30 юли 2016 г.

Отричане на „стария човек” - Дерек Принс

Отричане на „стария човек” - Дерек Принс


Успехът за раз­личните хора, означава раз­лични неща. За света обикновено той се изразява в богатство и слава. За християните това е да извър­шим Божията воля. Как постигаме такъв успех? Има само един начин: като следваме Исус. Това е пътят, по който християните изграждат характер. В действителност това е есенцията или същността на хрис­тиянския живот.Този път е обрисуван при обръ­щането на Матея - бирникът, (виж Матея 9:9). Докато Матей стоеше в своя офис, Исус мина и му каза само две думи: „Следвай ме“ Неговата вечна съдба зависеше от отговора му. Той стана и последва Исус.

Ако решим да откликнем, както направи Матей, ще открием, че има две съществени условия преди да сме в състояние да Го последваме. В своето Евангелие Матей цитира думите на Исус: „Ако някой иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека Ме следва“ (Матей 16:24).
Първо трябва да се отречем от себе си и след това да вдигнем кръста си.
Да се отречеш означава да кажеш не! Ние трябва да кажем „не“ на нашето настойчиво изискващо себецентрирано его. Трябва да повторим като ехо молитвата на Исус в Гетсиманската градина: „нека бъде не Моята воля, а Твоята“ (Лука 22:42). Само след като сме се отрекли от себе си можем да продължим като вземем кръста си. Някой беше определил кръста ни като мястото, където се срещат Божията и нашата воля. Всъщност, това е място на екзекуция.
В Римляни 6:6 Павел казва, че: „нашият стар човек беше разпънат с Него (Исус) Спомнете си, че още в първата глава научихме, че старият човек е бунтовната ни себеугаждаща природа, която всеки от нас наследява, произхождайки от нашия общ прародител Адам. Бог предлага само един начин за справяне със стария ни човек. Той не би го изпратил на църква или неделно училище, не го научава като Златното правило, нито би го насочил към курсове за самоусъвършенстване. Божието ре­шение е просто и окончателно. То е екзекуция или смърт.

Добрата вест на Евангелието, е че екзекуцията беше извър­шена, когато Исус умря на кръста. В този момент нашият стар човек беше разпънат с Него. Това е прост исторически факт. Без значение дали ние го знаем или вярваме, това е истината. Но за да се възползваме от нейните преимущества трябва не само да го знаем, но и да го вярваме.

Предизвикан от Бога в сън
Преди близо петдесет години провеждах евангелизационни събрания в Лондон на Марбъл. В този период една нощ имах много реален сън. В него един мъж проповядваше на съ­щото място. Посланието му беше добро, но имаше нещо във външния му вид, което не харесвах. Тялото му беше разкриве­но и изглежда беше куц. В този момент не свързах съня си с нищо важно.
Около седмица по-късно имах абсолютно същия сън. От това заключих, че Бог иска да ми каже нещо и попитах; „Боже, Кой е този човек? Проповедта му е добра, но има нещо в него, което не харесвам. Кой е той?“
Отговорът на Бог беше моментален и директен: Ти си този човек! Очевидно Бог ми препоръчваше някакви важни проме­ни, но не знаех какви.
Предстоеше Великден и аз се хванах, че размишлявам за раз­пятието. В ума си виждах картината на трите кръста, поставени на хълма. Централният кръст беше по-висок от другите два.
„За кого беше издигнат средния кръст?“, попита ме Святият Дух, а после добави: „Внимавай как ще отговориш“.
Мислих известно време и след това казах: „Средният кръст беше предназначен за Варава, но в последния момент Исус зае неговото място.“
„Значи Исус зае мястото на Варава“ - продължи Святия Дух - „но ти си казвал, че Исус зае твоето място“.
„Да, Той го направи“- отвърнах аз.
„ Тогава ти трябва да си Варава!“


В този момент видях нещата абсолютно ясно: Аз бях прес­тъпникът, за когото беше приготвен кръста. Беше направен с моите размери. Там трябваше да бъда аз. Въпреки, че „старият човек“ беше разпънат на кръста с Хрис­тос, аз все още бях подвластен на идентичността, с която Павел се определя: „Защото зная, че в мен, тоест в моята плът, не живее нищо добро“ (Римляни 7:18). Всяка област от моята лич­ност беше напоена с покварата на греха. Нямаше нищо чисто в мен, което да беше добро и да заслужи Божието благоволение.

Как трябваше да откликна?
Божието снабдяване, нашите стъпки
В Римляни 6:6-13 Павел разкрива четири успешни стъпки, които да предприемем, за да изградим характер, който побеж­дава стария човек и подражава на Исус.
1. На първо място трябва да знам, че моята грешна природа беше умъртвена със смъртта на Исус на кръста. Това е основната стъпка, от която следват всички останали, (виж 6 стих)
2.Трябва да считам себе си за мъртъв, точно както и Исус беше мъртъв, (виж стих 11)
3.На този етап, аз трябва решително да откажа на греха да продължава да ме управлява, (виж 12 стих)
4.Трябва да представя себе си пред Бога като някой, който е възкресен от смъртта и трябва да предам телесните си части като инструменти (буквално оръжия) на праведност. Използ­ваната тук дума оръжия ме алармира, че вероятно ще срещна опозиция от Сатана, (виж стих 13)


И все пак виждаме, че за да получим пълно освобождение от робството на греха, е необходимо трикратно снабдяване от Бога. Той трябва да се справи с греховете ни - грешните дей­ности, на които сме били посветени. Поради пълната цена, ко­ято Исус плати за нас на кръста. Бог може да ни прости без да прави компромиси със своята справедливост. Неговото първо снабдяване е прощението.

След това Бог трябваше да се справи с нашата покварена природа, която ни кара да продължаваме да бъдем посветени на грешните си действия. Неговото снабдяване беше екзеку­цията - да умъртви грешната ни природа. Добрата вест е, че екзекуцията се извърши преди близо деветнадесет века, когато Исус умря на кръста.
Това обаче, не е краят. Божието намерение е да замени ста­рия човек с ново създание в Него.
Това снабдяване е пояснено в Ефесяни 4:22-24: Що се отнася до предишното ви поведение, вие сте съблекли стария човек, който тлее в измамните страсти, и бивате обновявани в духа на своя ум, и сте облекли новия човек, създаден по образа на Бога в истинска правда и святост.

Дори, когато следваме посочените от Павел стъпки, не тряб­ва да считаме, че старият човек ще приеме безропотно своята екзекуция. Точно обратното, на моменти той ще се бори ожесточено, за да възстанови контрола си над нас. Това обяснява предупреждението на Павел в Колосяни трета глава 3 стих: „защото умряхте“, но в 5 стих той казва: „Затова умъртвете природните си части, които действат за земята.“ Ние трябва да стоим във вяра, че смъртта на стария човек в нас е завършен факт и трябва активно да отстояваме срещу неговите опити да вземе контрол над нас.

За нещастие много искрени християни никога не са разби­рали, нито пък са се възползвали от това съвършено снабдя­ване на Бога. Те прокламират, и продължават да прокламират прощението на греховете си, без да знаят, че има още едно снаб­дяване: старият човек да умре и новият да заеме неговото мяс­то. Следователно, техният християнски живот е отегчителен, повтарящ се цикъл; грях - покаяние - опрощение - и отново грях... Те никога не преживяват освобождение от управлението на тяхната стара, грешна природа.
Този анализ на Божието тотално снабдяване относно греха би трябвало да ни води към духовен личен преглед, задавайки си следните въпроси: Напълно ли съм сигурен, че всичките ми грехове са простени? Бил ли съм освободен от старата ми плът­ска природа? Облечен ли съм в новия човек, който е създаден в праведност и истинска святост? Следвам ли Христос?
Глава 7 от книгата „Характерът на победителя” - Дерек Принс


Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 3 март 2016 г.

Какво е Синдром на съкрушено или разбито сърце (Broken Heart Syndrome) или стресова кардиомиопатия (stress cardiomyopathy)?

Какво е Синдром на съкрушено или разбито сърце (Broken Heart Syndrome) или стресова кардиомиопатия (stress cardiomyopathy)?


Когато мислите за съкрушено (разбито) сърце, може да си представите една рисунка на сърце с назъбена линия през него. Но в реалния живот съкрушеното сърце може действително да доведе до сърдечни последствия. Има установени връзки между депресия, психично здраве и болест на сърцето.

Какво представлява Синдром на съкрушено сърце?
Синдромът на съкрушено сърце е също наречен стресова кардиомиопатия или такотсубо (takotsubo) кардиомиопатия, и може да се случи дори и ако сте здрави.
Жените са по-склонни от мъжете да изпитат внезапна, силна болка в гърдите - реакция на прилив на хормони на стреса - които могат да бъдат причинени от емоционално стресиращо събитие. То може да бъде смъртта на любим човек или развод, раздяла или физическо разделяне, предателство или романтично отхвърляне.


Синдром на съкрушено сърце е състояние, при което силно емоционален или физически стрес може да доведе бързо до тежка слабост на сърдечния мускул (кардиомиопатия). Това състояние може да възникне в резултат на различни емоционални стресови фактори, като например скръб (например смърт на любим човек), страх, екстремен гняв или изненада, внезапна катастрофа, уплаха за живота, насилие и други.

Пациенти със Синдром на съкрушено сърце може да имат подобни симптоми, както при пациенти с инфаркт, включително болка в гърдите, задух, застой на сърдечна недостатъчност и ниско кръвно налягане. Обикновено тези симптоми започват само на няколко минути до часове, след като лицето е било изложено на тежък и обикновено неочакван стрес.

Синдромът на съкрушено сърце може да бъде погрешно диагностицирано като сърдечен удар, тъй като симптомите и резултатите от изследванията са сходни. В действителност, тестовете показват драматични промени в ритъм и кръвни вещества, които са типични за сърдечен удар. Но за разлика от инфаркт, няма доказателства за блокираните сърдечни артерии.

При Синдрома на съкрушено сърце, част от сърцето временно се разширява и не се изпомпва добре, докато останалата част от сърцето функционира нормално или с още по-силни контракции. Изследователите едва сега започват да се учат на причините и как да диагностицират и да го лекуват.

Как внезапния стрес води до слабост на сърдечния мускул?
Първо, важно е да се разбере какво е "стрес". "Стрес" се отнася до реакцията на организма към неща, които ги възприема като необичайни. Тези нарушения могат да бъдат физически като висока телесна температура, дехидратация, или ниска кръвна захар, или могат да бъдат емоционални, като например получаване на лоши новини, че близък човек е починал, развод, раздяла, физическа заплаха за живота, уплаха от катастрофа и други. Когато се появят тези аномалии, организмът произвежда различни хормони и протеини като адреналин и норадреналин, които са предназначени да помогнат да се справи със стреса. Например, ако един човек е внезапно застрашен и се опасява от физическа вреда, тялото произвежда големи количества адреналин, за да помогне на това лице да се защити, да действа по-бързо, за да избяга от опасността. При стреса се приема, че сърдечния мускул е поразен от голямо количество адреналин, който внезапно се произвежда в отговор на стреса. Точният начин, по който адреналина засяга сърцето е неизвестен. Това може да доведе до стесняване на артериите, които снабдяват сърцето с кръв, което води до временно намаляване на притока на кръв към сърцето. Алтернативно, адреналинът може да се свърже към сърдечните клетки директно и да причини големи количества калций да влезе в клетките, което ги прави временно нефункционални. Независимо от механизма, се оказва, че ефектите на адреналина върху сърцето при този синдром са временни и напълно обратими.


Лошата новина е, че Синдрома на съкрушено сърце може да доведе до тежки, краткосрочни поражения на сърдечния мускул.
Добрата новина е, че Синдрома на съкрушено сърце е обикновено е лечим. Повечето хора, които го изпитват могат напълно да се възстановят в рамките на седмици.

Какви са признаците и симптомите?
Най-честите признаци и симптоми на Синдрома на съкрушено сърце са стенокардия (гръдна болка) и недостиг на въздух. Можете да получите тези неща, дори ако нямате история на сърдечно-съдови заболявания.
Аритмия (неравномерен пулс) или кардиогенен шок също могат да се появят при Синдром на съкрушено сърце . Кардиогенен шок е състояние, при което внезапно отслабва сърцето, не може да изпомпва достатъчно кръв, за да се отговори на потребностите на организма, и това може да бъде фатално, ако не се лекува веднага. (Когато хората умират от сърдечни атаки, кардиогенен шок е най-честата причина за смърт.)

Инфаркт и Синдром на съкрушено сърце: Каква е разликата?
Някои признаци и симптоми на Синдрома на съкрушено сърце се различават от тези на инфаркт. При Синдрома на съкрушено сърце, симптомите се появяват изведнъж, при екстремен емоционален или физически стрес. Ето и някои други разлики:
- ЕКГ (тест, който записва електрическата активност на сърцето) резултати не изглеждат по същия начин като ЕКГ при човек с остър миокарден инфаркт.
- Кръвните тестове не показват никакви признаци на увреждане на сърцето.
- Тестовете не показват никакви признаци на запушване на коронарните артерии.
- Тестовете показват, балониране (ballooning) и необичайно движение на долната лява сърдечна камера.

Времето за възстановяване е бързо, обикновено в рамките на дни или седмици (в сравнение с времето за възстановяване около един месец или повече при сърдечен инфаркт).

http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/More/Cardiomyopathy/Is-Broken-Heart-Syndrome-Real_UCM_448547_Article.jsp
http://www.hopkinsmedicine.org/asc/faqs.html

Физическото ни състояние може да се подобри, но последствията от тези стресови състояния или житейски травми може да продължи с години и да се отрази на духовното ни състояние, поведение и отношенията ни с хората около нас.

Какво казва Библията по този въпрос?
Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, и спасява ония, които са с разкаян дух. Много са неволите на праведния; Но Господ го избавя от всички тях. (Псалм 34:18-19)

Жертви на Бога са дух съкрушен; Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш. (Псалм 51:17)

Аз (Бог) обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените, и да съживявам сърцето на съкрушилите се. (Исая 57:15)

Да проглася годината на благоволението Господно... Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух. (Исая 61:2-3)


Клетъчна памет (Cellular Memory)
Клетъчната памет е като база данни. Може да се каже, че всичко, което ни се е случвало се записва в клетките на нашето тяло, подобно на файлове, съхранявани в компютър.
Всичко, което преживяваме се запечатва в нашата клетъчна холограма под формата на памет в клетката. Това, което ние обикновено наричаме клетъчна памет (The Cellular Memory) е енергия, генерирана от тези отделни клетъчни спомени. Това действа на моменти в будно състояние или по време на сън на нашето подсъзнание. Драматични събития, които сме преживели или животозастрашаващи ситуации в които сме били понякога се появяват визуално в съзнанието ни и ни причиняват болка, негативни мисли и понякога диктуват нашето поведение. Могат да пречат на способността ни да се чувстваме добре, щастливи и здрави.
В Библията се казва да обновим ума си, да забравим всичко старо и минало и да гледаме напред към надеждата, която имаме - Исус Христос.
Молитвата по-долу ще ви помогне да се освободите от всички травми, които сте преживяли и които действат негативно в живота ви.
http://www.cellularmemory.org/about/about_cellularmemory.html


Част от интервюто на Сид Рот с Джоан Хънтър (Sid Roth with Joan Hunter).
Джоан Хънтър, майка на четири дъщери се развежда със съпруга си, когато й признава, че е хомосексуалист. Два дни след развода е диагностирана с рак на гърдата. Лекарят й дава живот две години.
Прекарва ужасяващо време след развода, без да знае какво да прави. Обажда се на родителите си и им казва за диагнозата: "Имам нужда от вас, да се съгласим в молитва за мен. Нека да се молим по телефона."
След молитвата, по късно през нощта тя застава пред Бога и Му казва: "Боже, ти знаеш, че мога да живея без гърда. Мога да живея по различен начин и така нататък и така нататък, но не мога да живея с това разбито сърце. Боже, знаеш, аз ще Ти служа, ще декларирам Словото Ти, но“ Аз казах: "Имам нужда от помощ." И казах: "Господи, имам нужда от теб, да излекуваш сърцето ми."
И Бог ме излекува от депресия, Той ми изцели разбитото сърце, травмата и всички други неща, и предателството, непростителността, цял списък с неща.
Последната стъпка преди хирургическата операция е химиотерапия или лъчетерапия. Правят й нова ренгенова снимка. Сестрата й казва: „ "Нещо се е случило тук. Това е вашата рентгенова снимка преди. Това е вашата рентгенова снимка днес. Снимките са различни. Бог я изцелява свръхестествено. Бог е верен!

Трябва да ви кажа имала съм ужасни спомени, оставени от моя баща и много различни злоупотреби в живота ми. И Бог е изтрил всичко това, и той иска да го направи за вас сега. Може да чувствате нещо като травма в живота си или дори нередност в сърцето си, което може да се дължи на травма. Това, което искам да направите, е да поставите ръката си върху сърцето си.

Кажете молитвата на глас:
Отче, аз приемам Твоя син Исус Христос за мой Спасител. Господи прости ми всички съгрешения. Аз приемам Твоето изцелително слово към мен и Те моля, Боже да ми дадеш чисто ново сърце. Сърце изцелено и цялостно. Отче аз, проклинам всяка форма на травма, която съм преживял(а) в живота си, ефект на травма в сърцето ми, в моето тяло, в храносмилателната ми система. Отче, аз говоря здраве и цялостност на тялото ми. От върха на главата до стъпалата на краката ми, в името на Исус. Отче, аз Ти благодаря за изцелението на моето разбито сърце.
Сега поставете ръката си на челото, в областта над очите.
Отче, сега в името на Исус, аз заповядвам на всички онези, лоши спомени да бъдат изтрити от съзнанието ми, от очите ми, всички тежки преживявания (може да кажете нещо конкретно, което сте преживяли и ви тормози спомена от него) и мъки и неща, които съм преживял(а) и продължават да ме тормозят. Отче, изтрий ги завинаги. Благодаря Ти.
И сега Отче, ако има някакви болки в тялото от преживяни травми, аз се моля тези болки и спомени на тялото да напуснат, нека да остане само доброто. Аз говоря мир от главата до петите. Този мир нека да дойде като водопад към мен. Мир в името на Исус. Възстановяване в Името на Исус. Аз никога повече няма да чувствам последиците от болестите, тревогата, травмата, безпокойствата и стреса, които съм преживял(а). Всичко Ти давам на Теб. В Името на Исус се моля, Амин.

Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко. (Матей 11:28-30)

Божието Слово е истинно, живо, то дава живот на тези, които го търсят и четат. Приемете Исус за Спасител и Той ще изцели сърцето ви и душата ви. Амин!


http://d3tnb2mam8l2qt.cloudfront.net/sites/default/files/IS766Transcript_Hunter.pdf

Благословение и изцеление!
Пламен Шопов, http://zdraveto-dar-ot-boga.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

петък, 26 февруари 2016 г.

Не се страхувай! - Насърчение от Словото на Бога

Не се страхувай! - Насърчение от Словото на Бога


  Не бой се, защото не ще бъдеш посрамена; И не се смущавай, (не се депресирай) защото не ще бъдеш поругана, опозорена (облечена със срам). Защото ще забравиш срама, който си изпитвала в младостта си, И няма вече да помниш укора, който си носила във вдовството си. Защото твоят съпруг е Творецът ти, Чието име е Господ на Силите. И изкупителят ти е Светият Израилев, Който ще се нарече Бог на цялата земя. (Исая 54:4-5)

Не бой се, не се страхувай, „Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.“ (2 Тимотей 1:7)

Предай на Господа пътя си. И уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти. (Псалм 37:5)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/>

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 24 февруари 2016 г.

Защо един любящ Бог ни казва да се боим от Него? - Еклесиаст

Защо един любящ Бог ни казва да се боим от Него? - Еклесиаст


Авторът на Еклесиаст пише: "Нека чуем края на цялото слово: Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека" (Еклесиаст 12:13). Подобно изявление на пръв поглед изглежда, че в противоречие с други стихове в Библията, като например този, в който апостол Йоан пише: "Бог е любов" (1 Йоан 4:8). Но очевидното противоречие изчезва, когато стигнем до по-пълно разбиране на вида на страх за който в Библията се говори.

Бог ни обича, и любовта е много повече от законите и повеленията, които Той ни е дал. Едно от първите неща, които ние научаваме, когато започваме да разбираме Бог е, че Той мрази греха, и че тези, които избират да го практикуват напук на Неговия закон ще умрат.


Това е нещо, от което трябва да се страхуваме. И така, когато в началото започнем да се покоряваме на Бог, това е страх от алтернативата, която е смърт. Но колкото повече се покоряваме на Бог, като спазваме Неговите повеления, толкова повече започваме да разбираме Божията любов към нас. Ние почваме да виждаме, че Божиите закони не са просто произволен набор от правила, които Той ни е дал, само защото така е решил.

Тогава ще разбереш страха от Господа, и ще намериш познанието за Бога. (Притчи 2:5)


В страха от Господа има силна увереност, и Неговите чада ще имат прибежище. (Притчи 14:26)


Наградата на смирението и на страха от Господа е богатство, слава и живот. (Притчи 22:4)


Ние откриваме, че Неговите закони са добри, защото Той знае, че ако ги следваме ще ни даде най-добрия възможен живот. Яаре (Yare), еврейската дума, преведена като „страх“ в Еклесиаст 12:13, означава не само да се страхуваме. Тя има допълнителни значения, като - да се боим от, да почитаме, да отдаваме чест и уважение.
Бог не иска от нас да бъдем в непрекъснат страх от Него, макар че това може да бъде в началото, когато започнем в отношенията си с Него.

Правилно, зрял страх от Бога означава да имаме почит и уважение към най-могъщо Същество във Вселената и законите, които Той е постановил са за наша полза. Ние се боим от Бог и пази заповедите Му, защото Той е любов. Какво можем да направим, освен да имаме страхопочитание и благоговение пред Него.
И така:


Страхът от Господа е Неговото съкровище. (Исая 33:6)


http://www.ucg.org/bible-study-tools/bible-questions-and-answers/why-does-a-loving-god-tell-us-to-fear-him

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

сряда, 10 февруари 2016 г.

Загубили ли сте си ревността (страстта) към Бога? Ето как да я възстановите.

Загубили ли сте си ревността (страстта) към Бога? Ето как да я възстановите.


Бог е страстен в Неговата любов към нас. Софония 3:17 казва: "Господ твой Бог е всред тебе, Силният, Който ще те спаси. Ще се весели за тебе с радост, ще те успокои в любовта Си, ще се весели за тебе с песни."


Бог те обича толкова много, че пее над тебе. Той е толкова ревностен за теб, че Той изпрати Сина Си Исус Христос да те спаси. И Той иска да бъдеш страстен в любовта си към Него. Искате ли отново да изпитате ревността си към Бога?

Припомни си страстта, която си имал за Господа, когато за първи път си дал живота си на Исус? Не забравяй, вълнението и ентусиазма, които си имал? Понякога разочарованията и трудностите в живота ни карат да загубим част от нашата страст. Понякога това е просто в течение на времето, което причинява любовта ни към Бог, да стане рутинна и по-малко страстна. Няма нищо повече Сатана да обича, освен един неревностен християнин! Ако вашата вяра е станала рутинна и сте загубили страстта си, знайте, че е време да се промени това. Не живей ни един ден на скучно, рутинно, безстрастно християнството!


Ето три стъпки, за да изпиташ отново ревността си към Бога:
1. Вземете решение да си възвърнете ревността към Бог. В решението ви има сила. Решете днес, че нищо няма да ви попречи да възвърнете страстта си към Бога.

2. Признайте, че сте загубили ревност към Бог. Вие ще бъдете изненадани, колко много християни се отричат от това състоянието. Преминаването през религиозни увлечения може да затъмни духовните ви сетива и да не видите собственото си състояние. Но Бог може да отвори духовните ви очи! Ако радостта ви е изчезнала, ако мечтите ви са умрели, ако сте загубили вашата страст, изповядайте се пред Бога днес. Може би ще искате да го признаете на някой, който може да се моли с вас, докато отново си върнете в ревността си към Бог. Направете го!

3. Действайте. Бог ще ви помогне в Неговата част, но Той също така очаква от вас да направите вашата част. Обявете пост и отделете време за молитва и четене на Словото. Така предприемате стъпка към възвръщане на вашата страст, ентусиазъм и радост.

Така, как е сега вашата ревност към Бога? Запалени ли сте за Бог или сте просто хладни? Изпълнени ли сте с вълнение и цел или просто това е една кратка емоция? Днес е денят да започнете ново начало. Бог е изпълнен с толкова много ревност за нас, че той заслужава нищо по-малко от цялостна сърдечна ревност от нас, да Го търсим и познаваме повече.
Бог до завист ревнува за Духа, който е турил да живее в нас. (Яков 4:5)

http://www.jentezenfranklin.org/lost-passion-god-heres-recover/

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

неделя, 31 януари 2016 г.

Нашето призвание – Смит Уигълзуърт (Our Calling (part 2) - Smith Wigglesworth)

Нашето призвание – Смит Уигълзуърт (Our Calling (part 2) - Smith Wigglesworth)


Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви. (Ефесяни 4:4)

Чувствам, че Бог иска да ми каже думи за призоваването ви. Много хора са призовани, но те са пропуснали, защото са небрежни в слушане.
Има нещо в поканата, възлюбени. "Много са поканени, а малцина избрани."
Аз искам с голямо сърце тази сутрин, да вярваме, че всички ние сме избрани. Вие питате, "Може ли да бъде така?" Да, възлюбени, може, не малцина избрани, но много от тях избрани. 

И как ще бъде изборът? Изборът винаги е първо ваш. Ще откриете, че дарбите са вашия избор на първо място. Ще откриете, че спасението е вашия избор. Бог е направил всичко това, но вие трябва да изберете. И така Бог иска, особено тази сутрин, да вземете присърце това призоваване, за да имате тази голяма застъпническа жар на молене, Светия да ви подготви за това прекрасно мистично Тяло (църквата). 

Призован! Възлюбени знам, че някои хора имат представата (и това е голяма грешка), че не са успешни във всичко, което докоснат, защото са се провалили в толкова много неща, които са им били в желанието да продължат напред, защото те не са се стремили достатъчно в молитва като някои други, а може би са си мислели, че няма надежда за тях в това призвание. 

Сатана идва и казва: "Виж черния каталог на безпомощната си немощ! Никога не очаквай да бъдеш в това призвание! "Да, ти можеш брат! Бог го има в Писанията. О, братко мой, това е слабостта, която те прави силен!". Това е, последният ще бъде първи. Какво ще ни промени? Когато изповядваме нашата безпомощност. Бог казва, че ще нахрани гладните с блага, но ситите Той отпраща празни надалеч. 

Ако искате да растете в благодатта и познанието на Божията благодат, бъди достатъчно гладен, за да бъдеш нахранен, бъди достатъчно жаден да плачеш, бъди съкрушен достатъчно, че нищо друго да не желаеш да имаш на света, без Той да дойде в теб. Четох снощи в моята Библия, тя е толкова прекрасна, "И Бог ще обърше всяка сълза от очите им ..." (Откровение 21:4). 

Слава Богу. Алилуя! Нека Бог да го направи тази сутрин. Нека Той да обърше всяка сълза. Нека да утеши сърцето ти. Нека Той да укрепи слабостта ти. Нека да те накара да дойдеш на място на успех. Нека Бог ти помогне в мястото, което е Той е избрал за теб, защото "мнозина са призвани, а малцина избрани." Но Бог има голям избор! 

Той е голям Исус! Ако мога да Го измеря, бих бил много малък. Но аз не мога Го измери, и знам, че Той е много голям. Радвам се, че не може да се измери Исус, но аз съм доволен, че мога да Го докосна; това е същото. 
Един Господ, една вяра, едно кръщение. Ефесяни 4:5.

Нашето призвание – част от проповед на Смит Уигълзуърт (Our Calling (part 2) - Smith Wigglesworth)
http://www.smithwigglesworth.com/sermons/misc7.htm

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

петък, 15 януари 2016 г.

Как да чуваме Божия глас! Свръхестествено: Сид Рот с Гари Уетстоун

Как да чуваме Божия глас! Свръхестествено: Сид Рот с Гари Уетстоун

Умът на човека е проектиран от Бог, за да отговори на Неговия глас. Човек се вслушва в четири източници на мъдрост: гласа на Бог- Божият Дух, логика на ума ни, вслушва се в плътта - похотта на плътта, похотта на очите, гордостта на живота, вслушва се в гласа на врага. Така, човешкият ум може да слуша само четири гласове. Ако ние затворим двата от гласовете, на плътта, защото ние сме умрели в Христос, и гласа на врага, който има власт над царството на тъмнината, ние имаме само две други възможности: нашата логика и гласа на нашия дух, който е Божия глас.
Всеки от нас има достъп всекидневно до гласа на Бога. Той ще ни ръководи поучително, социално, логически, физически и финансово. Той ще ни дава насока и участие. Ще ни води в различни области на живота. Ще имаме познания за хората, защото Бог ни е дал, не духа на света, но Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Той иска да ни подари.

Какво се случва обикновено в молитвеното събрание? - духът на Бог идва. Вие сте на молитвено събрание. Духът на Бог се движи в молитвеното събрание. Хората започват да чуват гласа на Бога. Тогава някой се изправя и казва каква е програмата по-нататък. Веднъж влезем ли в Божието присъствие, трябва да останем в него. Не трябва да спираме Божието помазание.

Направихме 40-дневен информационен пост, който ни отведе в личното присъствие на Бог. Без развлечения, без музика и странични разговори. Премахнахме всичко, което ни разфокусира от личното присъствие на Бог в живота ни. Ние се съсредоточихме върху обитаващия в нас Христос, живия Бог. Няма друг живот. Ние сме на Тялото Христово. Защо да играем на църква, когато можем да бъдем самата църква. Защо да слагаме някакви правила на служба в църквата, които не вършат работа. Хората се местят от църква на църква и търсят някакъв Бог някъде, а Той е в тях. И най-важното е, че животът на Бог в тях е проектиран да се прояви чрез тях. Тялото Христово не е проектирано да има пейка, амвон и среда. То е проектирано да има един жив израз на Живия Бог, който е във всеки вярващ, който излиза и показва силата и живота на Исус Христос.

Ето какво се случи с хора през този информационен пост. Имахме един човек, който е сгоден за вярваща жена цели 12 години и не можеше да поеме ангажимент. Всеки говореше с него за това. Всеки се молеше за него. Той не можеше да прескочи прага. Изкара 40-дневния информационен пост и взе решение. Той сподели: "Аз видях точно, какво се беше случило."
Защото нашият дух знае точно проблемите ни. Ние видяхме хора да напускат работата си и да започват бизнес. Една двойка напусна църквата и отиде на мисия.

Искам сега да ви водя в молитва и (първо) всичко, което не е от Бога в живота ви ще бъде изгорено като плява и ние ще влезем Божието провидение за нас.
(Второ) Ако се ръководите от някой друг, или от нещо, всичко, което мислите и правите в следствие от ръководството на някой друг, освободете го, защото Божия Дух не присъства и това не е от Него.
(Трето) Всичко, което изглежда да пречи да влезете в присъствието на Бог, премахнете го. Сега влизаме в молитва. Възложете всяка ваша грижа на Господа в момента. Вземете всички грижи, всяка тежест, всяко бреме и ги предайте на Бог.

Прекъснете връзката, заглушете гласа (на проблемите, грижите и безпокойствата) и влезте в присъствието на живия Бог.
Кажете на глас:
Отче, възлагам всяка моя грижа на Теб в момента. Сега се освобождавам от всичките си грижи, всяка тежест и всяко бреме в името на Исус. Животът ми принадлежи на Теб, Боже. Оставям се в Твоите любещи ръце. Животът, който живея не принадлежи на мен, а на Теб. Животът е твой. Аз съм разпнат заедно с Христос. Твоят живот е в мен. Господи, благодаря Ти, че ме освободи от товара, от бремето, които аз не мога да нося и ми даде Твоето бреме, което е леко да се носи. (Матей 11:28-30)
(Ако някой от вас има наранена душа от обида, горчивина в сърцето, непростителност към някого, освободете се в Името на Исус)
Отче, аз прощавам на всеки, който ме е наранил, обидил или огорчил..... (кажете името на човека) и освобождавам сърцето си в мощното име на Исус. Аз прощавам, защото Ти си простил на мене. Чрез Твоята кръв, те са простени. И сега благодаря Ти, Боже, че Ти махна всяка крепост, въображение и високо нещо в ума ми, което се издига против познанието на Бога. (2 Кор. 10:5) Ти, Боже заглуши тормоза, объркването и хаоса в ума ми, и аз го декларирам в мощното име на Исус. И сега аз мога да чувам ясно Божия глас. Защото Святият Ти Дух е в мен. Благодаря Ти, Боже за мира и мъдростта, която Ти ми даде в сърцето и ума ми чрез Твоя син Исус Христос. Благославям Те, Боже. В името на Исус се моля. Амин!


http://d3tnb2mam8l2qt.cloudfront.net/sites/default/files/IS712Transcript_Whetstone.pdf

Сид Рот с Гари Уетстоун на английски:


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 13 януари 2016 г.

Хваленето на Бог побеждава депресията!

Хваленето на Бог побеждава депресията!


Аз стоях извън навеса на лодката в сряда вечер пред нашия дом в общение и Господ ми проговори. Той каза: "Аз искам да ти дам ново оръжие за моите хора." Човече, Исус знае как да привлече вниманието ми!

"Да, сър", отговорих аз, "Бих много искал да го знам." Без забавяне, Той ясно ми каза, "Хваленето на Бог побеждава депресията."

Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките, пратил ме е да превържа сърце съкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, и отваряне затвора на вързаните; Да проглася годината на благоволението Господно, и деня на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда насадени от Господа, за да се прослави Той. (Исая 61:1-3)

Разбира се, това не е нова истина, както можем да видим в Исая 61:1-3 и други стихове; но за мен в този момент, това е свежо откровение. И аз вярвам, че е откровение, и че трябва да обърна внимание на тялото Христово, особено сега, когато виждаме толкова много обезсърчение около нас.

Ние трябва да занапомним, че сме в една духовна война, която изисква духовни оръжия и хвалението е оръжие!
Светиите ще тържествуват славно, ще се радват на леглата си. Славословия към Бога ще бъдат в устата им, и меч остър от двете страни в ръката им.(Псалм 149: 5-6)

Първото бойно поле, с което трябва да се справим е нашият собствен ум. Писанията ни казват, че ние трябва да бъдем силни в Господа, и радостта на Господа е нашата сила. Ако ние се поддаваме на обезсърчение, униние и депресия, тогава ние трябва да вземем оръжието на хваление и да се веселим в Неговата слава. Неговата слава ще дойде, когато Го хвалим.

Както повечето от вас знаят, очакват ни трудни дни. Ние трябва да приготвим за тези времена нашите духовни, умствени и физически нужди. Аз не вярвам, че нещата ще станат по-лесни; те вероятно ще се влошат. Но тази истина остава: хваленето на Бога побеждава депресията!

Хвалението на Бога е това, което накара ангелите да освободят Павел и Сила от затвора.
И в полунощ Павел и Сила се молеха и пееха химни на Бога, а затворниците ги чуваха. И внезапно настана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага бяха отворени всички врати, и оковите на всичките се развързаха. (Деяния 16: 25-26)

Хвалението на Бога е това, което направи Йосафат да победи войските на моавците и амонците.
Тогава, като се съветва с людете, нареди някои от тях да пеят на Господа и да хвалят великолепието на Неговата светост като излизат пред войската казвайки: Славословете Господа, защото милостта Му е до века. И когато почнаха да пеят и да хвалят, Господ постави засади против амонците и моавците, и против ония от хълмистата страна Сиир, които бяха дошли против Юда; и те бяха поразени. (2 Летописи 20: 21-22)

Хвалението на Бога е оръжие. То не само призовава ангелите за защита, но както видяхме в Исая 61: 3, то прогонва демони на отчаяние, депресия и тъга. Цар Давид знаеше това. Въпреки че той беше силен воин, той трябваше да се насърчава в Господа. В 1 Царе 30, ние го виждаме в много трудна ситуация. След завръщането си в Сиклаг от бойното поле, той и хората му намират града изгорен и всички хора отвлечени! Те са пътували три дни пеша, за да се върнат при своите семейства, само за да открият домове си разрушени и техните съпруги, синове и дъщери, заловени от амаличаните. В 1 Царе 30:4, ние виждаме силата на обезсърчението и депресията, която бе върху Давид и мъжете му.
Тогава Давид и людете, които бяха с него повдигнаха глас и плакаха, докато не остана вече сила да плачат. (1 Царе 30:4)

Тази трагедия далеч надхвърля просто загубата на домовете и близките им, пленени от врага! Те плакаха високо, докато не им остана вече сила да плачат. Те са достигнали точката на пълно и крайно отчаяние.

За да влошат още повече нещата, стих 6 ни казва, че мъжете са били толкова отчаяни, че искаха да убият с камъни Давид.
И Давид се наскърби много; защото людете говореха да го убият с камъни, защото душата на всички хора бе преогорчена, всеки за синовете си и за дъщерите си. (1 Samuel 30:6а)

Давид се наскърби много, но псалмистът на Израел (Давид) беше боец и воин и отговорът му беше точно обратното.
Но Давид се укрепи в Господа своя Бог. (1 Samuel 30: 6б)

Давид "се укрепи в Господа своя Бог", той не се отчая от обстоятелствата. Давид търсеше Господа и Той му отговаряше. Можем да видим, че това е навика му в книгата на Псалмите. В останалата част от историята, се казва че Давид и мъжете му си възвърнаха всичко и също придобиха плячка от битката. Важно е да забележим, че Давид се укрепи в Господа и победата дойде.

Чарлс Суиндол казва: "Животът е 10% от това, което се случва с вас и 90% от това как реагирате." Когато опасните или зли времена идват на нас, ние трябва да реагираме, като отворим устата си и хвалим нашия Бог.

Ние славим Бога, заради това, че Той е това което е. Той е добър и ни обича и ние имаме толкова много неща, за да Му бъдем благодарни. Най-хубавото е, че ние имаме надежда и наследство, което не е от този свят. Въпреки че нашите земни тела ще умрат, ние никога няма да умрем, нашето тяло ще се превърне в духовно тяло. Така че без значение е, какво става в света, ние имаме обещание от Бога и нека непрекъснато да славим Бога с плода на устните ни.

Защото тук нямаме постоянен град, но търсим бъдещия. Прочее, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, сиреч, плод от устни, които изповядват Неговото име. (Евреи 13:14-15)
Ние трябва да Го славословим и хвалим непрекъснато, без значение какви са обстоятелства ни.

За всичко благодарете, защото това е волята на Бога в Христа Исуса. (1 Солунци 5:18)

Словото казва, че във всяко нещо да благодарим. Забележете също, че той не казва да му благодарим за всичко (включително лошите обстоятелства), но ние трябва да Му благодарим, когато се намираме всред тях. Това е обратното на оплакването от тях. Децата на Израел не бяха допуснати да влязат обещаната земя поради тяхното недоволство и ропот, което е следствие от неверието. Вярата е обратното на страха и вярата произвежда хваление! Независимо от това, което се случва около нас, ние винаги можем да славим Бога за наследството, което имаме, че е нетленно, неоскверняемо, и което не повяхва, запазено на небесата за вас. (1 Петър 1:4).
Във всичко, ние можем да благодарим и хвалим нашия Бог, защото Той е добър! Хвалението на Бог е чудесно оръжие, нашето тайно оръжие, което ние, Неговите деца, можем да използваме. Казвам "тайно", защото светът не го има, нито пък го разбирам. Използвайте го. Отвори си устата и просто започни да Му благодариш за това, което той е направил за теб, за това, кой е Той и за надеждата, която имаме в Него.

Без значение какво се случва около нас, ние сме оборудвани с това оръжие "хваление" – чрез него можем да унищожим делата на врага. Трябва да пеем и славим Бога в разгара на разразилата се буря, както казва Авакум:
Защото, ако и да не цъфти смоковницата, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се осуети, и нивите да не дадат храна, стадото да се отсече от оградата, и да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Господа, ще се радвам в Бога на спасението си. Иеова Господ е силата ми; Той прави нозете ми като нозете на елените, и ще ме направи да ходя по височините си. (Авакум 3:17-19)

Praising God Beats Depression - Dale M. Sides

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...