Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 28 март 2012 г.

Той понесе болестите ни!

Той понесе болестите ни!


Този превод не е буквален и в следствие на това е ограбил милиони вярващи от физическите им права в Христос. И все пак, няма съмнение относно правилното значение на тези думи. Думата "печал“ би трябвало да се преведе "болести“, а "скърби“ като "болки“. Това са основни еврейски думи, които са се употребявали по времето на Мойсей и имат същото значение и днес. Виждаме ги ясно в Писанията:

А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс. И Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни; за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва: "Той взе на себе Си нашите немощи и болестите ни понесе". (Матей 8:16,17).

"Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте. (1 Петр. 2:24)


В тези стихове Матей и Петър, които са юдеи, говорят еврейски и са били вдъхновени от Святия Дух, са дали вярното значение на тези думи в Исая. Ако ги комбинираме получаваме три изявления от Исая 53:4,5 за физическата и духовна област. Относно физическата област: Той взе немощите ни; Той понесе болестите ни; ние сме изцелени. Относно духовната област: Той беше наранен за нашите престъпления; Той беше бит за нашите нечестия; наказанието, което донесе мира ни дойде върху Него.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Исус, за Твоето дело на кръста. Исус понесе моите немощи и моите болести, и ме изцели. Исус беше наранен, за да мога аз да бъда изцелен. Амин.

Дерек Принс


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

вторник, 20 март 2012 г.

Простени така както ние прощаваме

Простени така както ние прощаваме


Исус беше наказан, за да можем ние да бъдем простени.
В проповедта на планината Исус ни учеше да се молим: "Прости ни нашите дългове (прегрешения), така както ние прощаваме на другите (тези, които съгрешават против нас)" (Матей 6:12). Тази молба, с други думи казва: "Прости ни така както прощаваме ние.“ Помни, че колкото прощаваш на другите, толкова Бог ще прощава на теб. Ако ти напълно прощаваш на другите, Бог ще прости напълно и на теб. Но ако прощаваш само частично на другите, Бог ще прости и на теб частично.
Една основна причина, поради която много християни не получават отговор да молитвите си е че не успяват да простят на другите и по-точно на някой конкретен човек. От опит съм открил при съветване на хора, че непростителността е основната причина, поради която духовният живот на християните се блокира. 

 Веднъж попитах една жена, която съветвах: "Има ли някой, на когото не си простила?" Тя каза: "Да" и конкретизира един определен човек. Казах: "Ако искаш да бъдеш свободна, ще трябва да му простиш. Няма друга алтернатива. Ако не му простиш и Бог няма да ти прости." 

Ние готови ли сме да прощаваме? Може да си мислим: "Не знам дали мога." Бог може също така да каже: "Не знам дали мога." По-добре да решим в ума си. Прощението не е емоция; то е решение. Аз наричам това "скъсване на разписка за дългове". Някой може да ни дължи тридесет хиляди долара, но ние може да дължим на Бога шест милиона. Ако искаме Той да скъса Неговата разписка, ние трябва да скъсаме нашата. Това е Божият непроменим закон. Той е втъкан в Господната молитва. И последната молба в тази молитва е за освобождение от злия, Сатана. Ние нямаме право да се молим за освобождение докато не простим на другите така както искаме Бог да прости на нас.

И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. (Матей 6:13)

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Исусе, че умря на кръста за мен. Аз заявявам готовността си да простя на другите и казвам, че Исус беше наказан, за да мога да бъда простен. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...