Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 22 декември 2010 г.

Мъдрост от Псалмите - Мъдреците от изток

Мъдрост от Псалмите - Мъдреците от изток


Земни царе и всички племена, Князе и всички земни съдии... Нека хвалят името на Господа; Защото само Неговото име е превъзнесено, Славата Му е над земята и небето. (Псалм 148:11,13)

Мъдреците от изток не сваляха очите си от звездите. Те постоянстваха в наблюдаването на звездите всеки ден и накрая това се увенча с успех. Те откриха звездата, която извести Рождението на Месията и посветени на всичко решиха да я последват. Следвайки звездата, пътуващи месеци наред, за да видят новородения Спасител на света, Исус Христос и да Му се поклонят. За тях нямаше нищо по важно. И когато звездата спря над мястото, където беше детето Исус те се зарадваха твърде много. (Матея 2:9-10) Тримата, най големи мъдреци на света паднаха на колене и Му се поклониха. (Матея 2:11)

Вярно ли е това за нас? Исус най важното нещо ли е за нас в този свят? Исус Христос идва за нас на всяко Рождество и ние трябва да се попитаме, какво означава Той за нас? За някои Исус означава да се откажат от всичко и да Го следват. За други, начало на едно пътуване във вярата. Независимо къде се намираме във вярата си към Него, Той идва да ни срещне там, където сме с любов и разбиране.

Молитва: Моля те, ела в мен Господи. Изследвай сърцето ми, къде се намирам във вярата и ми помогни. Хвани ме за ръката и води ме в пътя. Помогни ми да направя Исус Христос най важната личност в моя живот, мой Цар, Бог и Спасител. Амин!


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

вторник, 21 декември 2010 г.

Святост чрез вяра

Святост чрез вяра


Ние можем да кажем, че е дошло съживление, когато Божите хора са по-заинтересовани от това да бъдат святи отколкото да са изцелени. Нашите приоритети са неправилни. Ако организирам изцелително събиране, хората ще идват на тълпи, но ако поучавам за святост, посещаемостта ще спадне. Всъщност святостта е много по-важна от изцелението. Изцелението е временно и ще ти помогне само да минеш през този живот. Слава на Бога за него. Но святостта е вечна; тя ще е с теб във вечността. Нещо трябва да се случи чрез силата на Святия Дух, за да се промени разбирането ни за това кое е ценно.

И сега препоръчвам ви на Бога и на словото на Неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследството между всичките осветени. (Деяния 20:32)

Наследството е за осветените. Този пасаж казва, че Словото на Бога може да те въведе в това наследство. И все пак, как се придобива освещението по Божия по превъзходен начин – Новия Завет? Исус упълномощи Савел от Тарс (който по-късно стана Павел), когато му се откри за първи път. Той каза: „като те избавям от юдейския народ и от езичниците, между които те пращам, да им отвориш очите, та да се обърнат от тъмнината към светлината, и от властта на сатана към Бога, и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените, чрез вяра в Мене (Деян. 26:17,18). Ние можем да бъдем осветени като спазваме всички правила от Новия Завет – ако ги пазим през цялото време. И нека повторим, това е невъзможно за грешните човеци. Другият начин е напълно различен – не като се спазват куп правила, а чрез вяра в Исус. 

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз заявявам вярата си в Исус Христос като казвам, че чрез кръвта на Исус съм осветен, направен свят и отделен за Бога. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

вторник, 14 декември 2010 г.

Не мрази дисциплината!

Не мрази дисциплината!


А ти да охкаш в сетнините си, когато плътта ти и тялото се изтощят. Ще казваш: „Как можах да намразя дисциплината! Как можа сърцето ми да отхвърли поправлението! Не се покорявах на учителите си, нито слушах наставниците си. Малко остана да изпадна в крайна разруха сред цялото събрание [или църквата]”. Притчи 5:11-14

Това са думите на човек, който е познал пътя на праведността от дълги години и който редовно е бил виждан в църквата. Той знае как да казва „Амин”, когато проповедникът казва нещо правилно. Също така пее и знае наизуст всички песни от хвалението. Вероятно се моли в публичните събрания. И въпреки това, този човек никога не се е покорявал от сърце на истините, които е научил. 
Тук той е описан в края на живота си, осъзнаващ твърде късно, че е пропуснал най-важното - знаел го с ума си, но никога не го е повярвал и не му се е покорявал със сърцето си. Интересно е, че когато Исус говори за лицемерите, Той използва конкретен речник: „Краят на лицемерите ще бъде плач и скърцане със зъби”.
Питал съм се, защо точно такива думи са казани относно лицемерите и вярвам, че отговорът е следният: затова, защото те са хора, които знаят всичко, но никога не се покоряват. Има особена горчивина, когато се окажеш отхвърлен, всред разруха в края на живота си при условие, че през всичките тези години си седял в църква и си знаел кое е правилно, изразявал си външно съгласие, но сърцето ти никога не е било променено. Никога не си стигал до момента на истинско предаване, посвещение и да направиш Исус наистина Господ на твоя живот.

Дерек Принс

Отлик на вяра: Господи, аз не искам да бъда повече такъв, да мразя дисциплината, както се казва в Притчи 5:11-14. Не искам да охкам на старини и да съжалявам за това, което съм изпуснал. Искам сега, от днес да започна да изпълнявам това, което Твоето слово казва, да бъда изпълнител, не само слушател. Защото Твоите обещания са истински живот за мен и аз никога няма да се посрамя, за това че изпълнявам и следвам това, което си ни заръчал в Словото. Благодаря Ти. Амин!

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 8 декември 2010 г.

Неговият план да ни направи святи

Неговият план да ни направи святи


Ние знаем, че думата освещаваm е свързана с думата светия и е директно свързана в оригиналните библейски езици с думата „свят“. И така, освещението означава да си направен свят. Бог е планирал за нас да сме направени святи. Святостта е уникален атрибут между атрибутите на Бога. Бог има много чудесни атрибути – любов, сила, мъдрост и т.н. - но те всички са слабо отразени в човешките същества. Преживявали сме любов от хора. Познаваме такива, които са силни. Срещали сме мъдри хора. Разбира се, тези качества се изявяват в много по-малка степен от Божиите, но поне имаме идея какви са те. Но когато говорим за святост, няма нищо, с което да можем да я сравним. Бог е свят по един уникален начин. Святостта е нещо, което не се намира извън Бога. Всъщност, в известен смисъл можеш да разбереш колко познаваш Бога по това колко добре познаваш святостта. Аз свързвам това по следния начин: Ние благодарим на Бога за Неговата добрина, хвалим Го за Неговото величие, но Му се покланяме заради Неговата святост.
Поклонението е отклик към святостта на Бога. В Стария Завет Бог каза: „Бъдете святи както Аз съм свят“ (Левит 11:44) и в Новия Завет Петър цитира отново думите на Господа „Бъдете святи, защото Аз съм свят.“ ( I Петр. 1:16). И все пак тук се говори за два различни начина за придобиване на святост. Ще сравня тези два начина – този в Стария Завет и този в Новия Завет през следващите няколко седмици.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз изявявам, че Бог е свят, заслужава поклонение и че чрез кръвта на Исус аз съм осветен, направен свят и отделен за Бога. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 1 декември 2010 г.

Напълно изкупен

Напълно изкупен


В посланието към Римляните четем за две царства с два противоположни закона на действие. Дяволският закон е този на грях и смърт, а законът на Божието Царство - на живота в Исус Христос.
“Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и на смъртта.” (Римляни 8:2)

Ние вече не сме в дяволската територия и не сме под закона на дявола. Неговото царство не е приложимо за нас, защото сме в друго царство. Ние сме преместени, пренесени – в дух, душа и тяло. И това преместване става чрез кръвта на Исус – ние сме осветени, отделени за Бога, чрез кръвта на Исус.
Нека сега да разгледаме заключенията, които може да направим във връзка с тялото. Забележете следното: “Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас когото имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии.” (1 Кор. 6:19,20).
Думите “купени с цена” ни връщат назад към темата за изкуплението. Ние сме изкупени от ръката на дявола с кръвта на Исус. Каква част от нас е изкупена? Само нашия дух? Не, и духът и телата ни принадлежат на Бога, тъй като Исус плати пълната цена за изкуплението с кръвта Си.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз прокламирам, че съм напълно изкупен от дяволското царство и доведен в Царството на Бога. Духът и тялото ми принадлежат на Бога, защото Исус плати пълната цена за изкуплението със Своята скъпоценна кръв. Чрез кръвта на Исус аз съм осветен, направен свят и отделен за Бога. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...