Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 24 юни 2010 г.

Само Вярвай - Проповед на Смит Уигълзуърт (Only Believe - Smith Wigglesworth)

Само Вярвай - Проповед на Смит Уигълзуърт (Only Believe - Smith Wigglesworth)


Само вярвай ... Само вярвай! Бог няма да направи да се провалите, възлюбени. Не е възможно за Бога да се провали. Повярвайте в Него. Отдъхвайте в Него, за отдих, Бог е едно спокойно място, където Небето се навежда, за да ни срещне.
Бог ще изпълни обещанията си дадени в Словото Си. Вярвайте му! Сега, Библията е най-важната книга в света, но някои хора не са и посветили време. Те трябва да настояват, да настояват и да продължават. О, славно наследство на свята радост и вяра, Словото казва, че имаме! Славното кръщение в Светия Дух говори, че е едно съвършено място! Четем, че всичко стана ново в живота ни, защото сме в Христос, и Христос е Бог! Както настояваме в истината, като тази в Божието Слово, ние ще бъдем в състояние да продължим нашите усилия, за да живеем в Божия "Царски път".

Царският път
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. (Деяния 1:8)
Бог иска да сме в Царския път: в силата на Светия Дух, като свидетели на Бог на земята. Това е вратата. Той иска да преминете през нея. И когато Бог отваря врата, никой не може да я затвори. Чрез Йоан Кръстител Той направи Царски път и Исус дойде. Сега Той (Бог) остави тази врата отворена за нас, така че Той да върши по велики дела чрез нас, отколкото тези, когато Исус извърши на земята. Исус даде на учениците много, но много повече трябва да се добави на нас, докато един ден Бог ни приеме.Когато приемем сила, ние трябва да се съживим и да достигнем до истината, че да сме отговорни за нуждите около нас. Бог ще снабди нашите нужди, така че потребностите на нуждаещите се да могат и да бъдат изпълнени чрез нас. Каква велика, съживителна сила на мощ! Ако не изпълним нашите задължения, да отговорим на нуждите на другите, това е трагедия.

Не трябва да стоим бездейни.
Бог, който ни е пленил, ни дава нови откровения в сърцето. Той ни кара да се променяме чрез Духа, от откровение към откровение, от благодат към благодат и от слава към слава.

Не, бездействие за нас.
Както Христос е, така че ние сме в този свят: децата на Бога с Божествен импулс. Ние трябва да влезем в релси! Ние имаме живота на Божия Син в нас, за да запали цялото ни тяло с огън. Ние имаме всичко необходимо да го направим, Словото казва:След като сте получили, ще имате сила. (Деяния 1:8, перифразиране)


Бог ми е дал една благословена служба. Той ми помага да съживявам другите. Събирането ни на служби е за растеж. Ние трябва да използваме силата на Бог в нас, за да спечелим повече души в Божието царство. Аз съм ревностен за вас, за да влезете в този Божествен план. Ако чакаме за такава сила, ние сме си объркали позицията в Духа.

Бог чака - Така че действайте! "Ако мога само да почувствам силата", казвате. Ние сме били твърде дълго бездейни. Бог очаква от нас да действаме, да бъдем като Исус. Исус действаше правилно. Той живееше в царството на Божественото назначение с деянията на Неговия баща (Отец), които Го съпровождаха навсякъде. Чистите по сърце ще видят Бога, и нашият Бог е огън, който пояжда. Ние трябва да се осмелим да натиснем, докато Бог ни придружава напред с могъща сила. Нека Бог ни даде вяра, че силата може да слезе като облак!
Когато бях в Словангер, Норвегия, Бог ми каза: "Искай, и Аз ще ти дам всяка душа!" Изглеждаше ми, че твърде много ще искам.
Гласът дойде отново."Искай!" И аз се осмелих да искам. Божията сила се развихри на събирането ни, като мощен вятър! Искайте това, където живеете, говорете всичкото Слово на този живот. Натиснете, докато Исус се прослави и множествата се събират. (Англия, 1925)

Благословение!
Only Believe by Smith Wigglesworth

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 23 юни 2010 г.

Коментар към проповедта за изцеление на Стивън Хеджис

Коментар към проповедта за изцеление на Стивън Хеджис


Поученията на Стивън Хеджис са много добри, особено това за Божието царство е много точно и всичко съответства на това, което ни казва Бог в Библията, но поучението за изцелението има някои постановки, които ме смущават. От неговите проповеди разбирам, че Бог го използва много като учител, както и да се моли и за болни и др. Това, че той се моли, без да полага ръка, да докосва или помазва с масло е добре щом Бог работи така чрез него, но това не означава, че Бог изцелява само по този начин.
В 1 Кор. 12:9 се казва за дарбите: а пък на друг - изцелителни дарби ( мн. число) чрез единия Дух. Изцелителните дарби са различни. Исус полагаше ли ръце? Да. Ето някои примери:
И не можеше да извърши там никакво велико дело, освен дето положи ръце на малцина болни и ги изцели. (Марк 6:5)
И Той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото, и, като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо? После пак положи ръце на очите му; и той втренчи очите си, оздравя, и виждаше всичко ясно. (Марк 8:23-25)
А Исус, като я видя, повика я и рече й: Жено, освободена си от немощта си. И положи ръце на нея; и на часа тя се изправи и славеше Бога. (Лука 13:12-13)

Апостолите и учениците полагаха и те ръце:
И тъй Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, рече: Брате Савле, Господ ме изпрати, - същият Исус, който ти се яви на пътя по който ти идеше, - за да прогледаш и да се изпълниш със Светия Дух. (Деяния 9:17)
И случи се Поплиевият баща да лежи болен от треска и дизентерия; а Павел влезе при него, и като се помоли, положи ръце на него и го изцели. (Деяния 28:8)
Бог използваше Апостолът на вярата, както наричат Смит Вайглесворт да изцелява болни, чрез полагане на ръце, но на някои служби той само се молеше за изцеление, без да полага ръце и чудесата на изцеление ставаха.

Да се смята, че това е начинът, по който Бог предпочита да изцелява е неправилно. Бог е толкова разнообразен в начините, по които изявява славата Си.
Трябва ли да се помазва с масло за изцеление? Отговора е, да.
Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име.(Яков 5:14)
Какво означава това, че помазването, полагане на ръце или вярата не са изискване за изцеление. Ако някой Бог използва да изцелява без полагане на ръце, без помазване това е добре. Бог използва други служители по друг начин.

Какъв е Бог? Господ замина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог състрадателен и милостив, дълготърпелив и многомилостив, и истинен, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях (Изход 34:6)
В проповедта се прави разграничение между състрадание и милост. Според проповедта Бог изцелява не по милост, а защото е състрадателен. Когато съгрешим, какво става с нас? Ние попадаме под проклятието на закона. Ние имаме нужда и от милост и от състрадание от страна на Бог. Какво се казва в Галатяни 5:18: Ако ходим в Духа не сме под закон. Ходим ли само в Духа? Едва ли някой може да каже, че е непрекъснато в Духа. Значи ние живеем и съществуваме благодарение на Божията милост всеки ден, защото няма и ден, през който да не съгрешим нещо, ако не се водим от Духа.

Какво се казва за паралитика?
И ето, донесоха при Него един паралитик, сложен на постелка; и Исус като видя вярата им, рече на паралитика: Дерзай, синко; прощават ти се греховете. (Матей 9:2)
И Той като видя вярата им, рече: Човече прощават ти се греховете. (Лука 5:20)
Той е бил осъден вече, поради греха и Исус му прощава. А по късно на кръста Исус Христос става умилостивение за нашите грехове. Той е проявата на Божията любов и милост към нас, не само на любов и състрадание.
Когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му посредством вяра. Това стори за да покаже правдата Си в прощаване на греховете извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше. (Римляни 3:25)

Необходима ли ни е вяра, за да бъдем изцелени? Не във всички случаи, за да бъдем изцелени. Понякога ние сме обезверени и се съмняваме, че Бог ще ни изцели. Вярваме в Бог, но не вярваме, че на нас ще ни се случи. Тогава ни е нужна подкрепата на братя и сестри с молитва. И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. (Яков 5:16)
От друга страна много от нас могат да свидетелстват, че са изцелени, поради вярата си в Бог, защото ние сме изцелени в Неговите рани. И с Неговите рани ние се изцелихме. (Исая 53:5) Той пострада за нашето изцеление. Дали причината за болестта е грях или някаква друга, като немарливо отношение към нашето здраве няма значение. Нашата природа е греховна още от Адам и Ева, но Божията милост, любов и състрадание се проявяват към нас.

Да нямаме вяра в нашето изцеление може някога да го изпитаме, но все пак ние имаме вяра в Бог. Понякога се случва това да се казва: Брат или сестра, ти нямаш достатъчно вяра. Това звучи като едно оправдание за този, който се моли за изцеление. Другата крайност е да смятаме, че нямаме вяра и да обикаляме църкви и различни изцелителни служби и се надяваме, че някой гост служител с изцелителни дарби ще се помоли за нас и ще бъдем изцелени. Това се случва доста често сред вярващите. Ние всички имаме вяра в Бог и без вяра не можем да застанем пред Него. Нашата вяра расте, когато опознаваме нашия Бог. От друга страна трябва да се насърчаваме да се молим за хора, които не вярват в Бог, но искат да бъдат изцелени, които в последствие ще се обърнат към Него.

Евреите по времето на Исус много добре са знаели кой изцелява и от къде идва изцелението. Аз съм Господ, Който те изцелявам, казва Бог в Изход 15:26. Те са вярвали, че Бог е изцелител. Дали по това време всички са приели Исус за Божи Син, не е имало значение за изцелението. Дали са го приемали за пророк или Давидов син е нямало значение, но те са знаели, че в Него се проявява Божията сила за изцеление и са отивали при Него, защото са вярвали, че Бог изцелява чрез Него.
Дохождат в Ерихон; и когато излизаше из Ерихон с учениците Си и едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя. И като чу, че бил Исус Назарянинът, почна да вика, казвайки: Исусе, сине Давидов, смили се за мене! И мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се за мене! (Марк 10:46-48) Защо извика слепеца за милост? Защото той беше чул за Давидовия син, който има Божията сила да изцелява.
Божията милост, състрадание и любов се проявява не само към тези, които са имали вяра, но и към тези, които са нямали.
Слепецът Му рече: Учителю, да прогледам. 52 А Исус му рече: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледа, и тръгна подир Него по пътя. (Марк 10:51-52)
И когато дойде Исус в къщата на Петра, видя, че тъща му лежеше болна от треска. И допря се до ръката й, и треската я остави; и тя стана да Му прислужва. (Матей 8:14-15)
Някои от нас, може би са били свидетели на изцеление на хора, които за първи път идват на църква

Кой прощава греховете? Евреите много добре са знаели, че само Бог прощава. Фарисеите казват за Исус: Кой е тоя, Който и греховете прощава? (Лука 7:49)
Но, за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете (тогава каза на паралитика): Стани, вдигни си постелката и иди у дома си. И той стана и отиде у дома си. А множествата, като видяха това, страх ги обзе и прославиха Бога, Който бе дал такава власт на човеците. (Матей 9:6-8) Това е проява на Божията милост.
И, ето, една жена, която имаше кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до полата на дрехата Му; защото си думаше: Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея. А Исус като се обърна и я видя, рече: Дерзай, дъщерьо; твоята вяра те изцели. И от същия час жената оздравя. (Матей 8:20-22) Ако докосването на ресните според еврейските традиции, означава, че тази жена е искала прошка за греховете, тя не може да отиде при Него, ако не е вярвала, че Исус има власт от Бога. Тя е чула за Него със сигурност.
И когато Го познаха тамошните мъже, разпратиха по цялата оная околност и доведоха при Него всичките болни и молеха Го да се допрат само до полата на дрехата Му; и колкото се допряха, се изцелиха. (Матей 14:35-36)

Защо искаха да се допрат до ресните на дрехата на Исус? Защо не се допряха до дрехата на някой друг? Те го приемаха за Божи пророк, за Давидов син, за Месията, който трябваше да дойде, в който се проявяваше Божията сила. Те имаха вяра в Бог. И не само евреите, но езичниците вярваха, че Исус изцелява.
Обикновено, когато имаме нужда от помощ се обаждаме на някой приятел, защото вярваме и се надяваме, че той ще ни помогне.
Това, че тези които отиват при Исус за изцеление не са се нуждаели от молитва, не са се нуждаели от помазание или да изповядат греховете си не е било изискване не означава, че ние трябва да отхвърляме и пренебрегваме това.

Трябва да внимаваме, когато слушаме тази проповед и сами да разсъждаваме по Словото, защото можем да се разколебаем в някои неща, които много точно и ясно са казани в Библията. Да не мъдруваме повече от написаното. (1 Кор.4:6)
В края на проповедта се казва, че няма модел за изцеление при служението на Исус и това е правилно.
Това поучение се отнася за служението на Исус само и не засяга служението на апостолите и учениците. С някои от тези тълкувания не мога да се съглася и мисля, че има малко противоречие и опит да се докаже нещо, което в същност Словото не ни казва. Каква е ползата за нас от това поучение, което от една страна може да внесе малко объркване за тези, които не познават достатъчно Словото, а за тези, които го познават да разсъждават върху него малко повече.

Нашият достъп до Бог сега е чрез вяра в Неговия Син Исус и покаяние. Исус ни казва: Имайте вяра в Бога. (Матей 11:22) Исус също ни учи да искаме всичко от Негово Име. Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. (Филипяни 4:6)

Повод да разсъждаваме по Словото! Благословение!
Връзка към проповедта: Изцеление - Стивън Хеджис

Прочетете Цялата Статия...

събота, 12 юни 2010 г.

Abwoon D'Bashmaya - Господната молитва (Матей 6:9) на арамейски език

Abwoon D'Bashmaya - Господната молитва (Матей 6:9) на арамейски езикПрочетете Цялата Статия...

понеделник, 7 юни 2010 г.

Молитва по Матей 6:9

Молитва по Матей 6:9


Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, защото Ти, Господи си праведен във всичките Си пътища, и свят във всичките Свои дела (Пс.145:17) и аз се прекланям пред Тебе в благоговение (Пс. 5:7б), пред Твоята святост, сила и мощ. До века е утвърдено словото Ти в небесата. (Пс.119:89)
Да дойде Твоето царство, защото Ти си поставил престола Си на небето и Твоето царство владее над всичко (Пс.103:19). Твоята ръка е направила всичко. (Исая 66:2) Ти си възлюбил правда, и намразил си беззаконие. (Евр.1:9) и Твоя престол е престол на благодатта, пълен с милост и благодат. (Евр.4:16)
Да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята. Не Моята воля, но Твоята да бъде Господи. (Лука 22:42) Душата ми ожида дохождането на Божият ден. (2 Пет.3:12). Твоето слово няма да се върне напразно и ще извърши волята Ти. (Исая 55:11)
Дай ни днес ежедневния хляб. Господи не ми давай ни сиромашия, ни богатство, но храни ме с хляба, който ми се пада. (Пр.30:8б)
И прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. Признах греха си пред Тебе, и беззаконието си не скрих и Ти прости вината на греха ми. (Пс.32:5) Както Господ е простил на мен, така и аз прощавам на моите длъжници. (Кол. 3:13)
И не ни въвеждай в изкушение. Отдалечи от мене Господи измамата и лъжата. (Пр.30:8) Отвърни очите ми да не гледат суета. (Пс.119:37)
Но избави ни от лукавия, защото Ти си прибежище мое и крепост моя. (Пс.91:2) В зъл ден ще ме скриеш под покрова Си, ще ме покриеш в скривалището на шатъра Си. (Пс.27:5)
Защото Царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Царството е Твое Господи и Ти ще поставиш Царя си на святия Твой хълм Сион (Пс.1:6) и Ти ще му дадеш народите за Негово наследство. (Пс.1:8) Правда и правосъдие са основа на престола Ти. Милост и истина ходят пред Твоето лице. (Пс.89:14)
Ето, Той иде скоро! (Отк.22:12) с облаците и ще Го види всяко око и всички земни племена ще възридаят за Него. (Отк.1:7)
Амин!
Прочетете Цялата Статия...

събота, 5 юни 2010 г.

Какво представлява Търговската мрежа Лайонес? Поредна финансова пирамида за наивни християни.

Какво представлява Търговската мрежа Лайонес? Поредна финансова пирамида за наивни християни.


Това е една от поредните финансови пирамиди под малко по различна форма. Печелиш като привличаш клиенти. Това е станало доста популярно в някои градове на България и особено сред християните. По време на икономическа криза, това се явява като някаква форма да се спечелят лесни пари. Какво казва Библията? С труд и пот ще изкарваме прехраната си. Битие 3:19. С пот на лицето си ще ядеш хляб. Каква е печалбата за един нов член? Той трябва да пазарува от магазини, които са включени във веригата за отстъпки и не от други. Доброволно се отказват от свободата си на избор. Каква е отстъпката? 1%, но ако този нов член намери нови клиенти, ще се добавя към неговата печалба допълнително от всеки клиент 0.5%. Това е една лъжа, защото няма от къде да се акумулира тази отстъпка. За да получи човек печалба трябва доста сериозно да набира нови членове. Но какво става? Ние се задължаваме да купуваме стоки от едни и същи магазини и то всяка покупка трябва да надвишава 10 лв, за да има намаление. Това е нещо като обвързване. Търговците на магазини, обаче имат намаление всяка седмица на различни стоки и то много повече от 1% и така си привличат достатъчно клиенти. Така че тази печалба не си струва. Имат ли успех тези мрежи.? Има ги навсякъде и появяват се и след време изчезват. Кои печелят? Основателите и тези евентуално, които са по върховете.

Какъв е ангажиментът? Голям. Трябва да се търсят клиенти. Ние като християни трябва ли да участваме в тези мрежи? Не, не трябва разбира се. Ние трябва да носим благоветсвието, а не някакво съмнително послание за печалба. Целта на дявола е, да не благоветсваме и нашето внимание да е насочено другаде. Ние трябва да носим Божието благоветсвие, а не нови доктрини за печалба. В църквите, където не се проповядва Божието слово и не се познава силата на Божието слово, тези нови учения и доктрини за лесни печалби бързо проникват и стават примамка за слаби души. Да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости.(Ефес. 4:14) Не можем да служим на двама господари на Бога и на мамона (парите). Не можете да слугувате на Бога и на мамона. (Матея 6:24) Трябва да изберем.

Исус ни предупреждава в Матея 21:12 И Исус влезе в Божия храм, и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите, и столовете на ония, които продаваха гълъбите, и каза им: 13 Писано е: "Домът ми ще се нарече молитвен дом" а вие го правите разбойнически вертеп. 14 И някои слепи и куци дойдоха при Него в храма; и Той ги изцели. Църквата на Исус трябва да бъде молитвен дом, дом за поклонение, за спасение, за изцеление и освобождение. Обърнете внимание на стих 14. След като изгони среброменителите, някои куци и слепи дойдоха при Него и Той ги изцели. Нашата църква трябва да бъде свободна от заблуди, за да тържествува в нея само Божият дух за изцеление на болните и освобождение на угнетените.

Името на търговската мрежа с малки промени, преведено означава име на лъвица. Символът някои го виждат като преплетени три шестици и символ на Сатана. Новото издание на Библията Кинг Джеймс използва този символ, като символ на триединството.
Тези, които свързват символа с трите шестици казват, че който стане член на тази мрежа се обвързва със Сатана. Какво казва Библията по този въпрос?


(Откровението на Йоан 14:9) И друг, трети, ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си.
(Откровението на Йоан 13:13) И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. 14 И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. 15 И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ. 16 И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; 17 за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име.

Тук става въпрос, когато вече е дадена власт и тогава се слага печата с трите 6-ци, като доказателство за тази власт. Имали власт? Няма такава власт в момента. Трябва да правим разлика. Тази пирамида няма никаква власт. Зад този символ не стои власт. Това е поредното проявление на измамите на Сатана. Това са само имитации, но и също и предупреждение.
Духът на беззаконие не е освободен още напълно. Виждаме много проявления навсякъде в живота, които подготвят пътя да се яви беззаконния. Така е и с тази търговска мрежа.
(2 Солунци 2:) И сега знаете, какво Го възпира, да не се открие в своето си време. 7 Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действува, но само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира.

Не се ангажирайте с тази търговска мрежа и обещанията за лесна печалба. Няма лесна печалба. Бог е казал в Библията, че с труд и пот ще си изкарваме прехраната. Ако някои си мислят, че има други начини, се лъжат. Ап. Павел ни даде пример за това, той се трудеше да не натежи на никого и проповядваше словото. Трудим се, работейки със своите ръце. (1 Коринтяни 4:12) Ако някои от нашите вярващи християни ни дават пример с участието си в тази мрежа и надежда за лесни печалби не се лъжете. Илюзиите бързо ще рухнат и ще дойде разочарованието от загубените надежди и изгубеното време. В Псалм 90:12 се казва: Боже научи ни да броим дните си, което означава и да ценим времето, което прекарваме тук на земята. Да не забравяме обещанията на Бог. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса. (Фил. 4:19)

Бог ни е избрал, не да сме ловци на клиенти за Лайонес, а ловци на хора за Божието царство. Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци. (Матей 4:19) Ние се борим за наградата на небесата, а не за награда тук на земята.
В Ефесяни 5:14 се казва: Стани, ти, който спиш, И възкръсни от мъртвите, И ще те осветли Христос.
Бог иска от нас най много едно нещо, да благоветстваме и затова ние е избрал да говорим за Него и Неговата милост и спасение. Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.(Марк 16:15)

Бог скоро ще излее Духа си в България. Слушайте това послание:
Пророческо слово за съживление в България - http://pastir.org/news/1348

Благословение и бъдете бдителни!
Прочетете Цялата Статия...