Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 26 февруари 2011 г.

Спасение чрез покаяние. Умиване и обновление!

Спасение чрез покаяние. Умиване и обновление!


Процесът на спасение включва умиване и обновление.
Той (Бог) ни спасява не въз основа на дела, които ние сме извършили в праведност, но според Своята милост, чрез умиването и възраждането и обновлението чрез Святия Дух. (Тит 3:5 ).


Нека да разгледаме тези твърдения накратко като започнем с умиването или очистването. Само кръвта на Господ Исус Христос може да очисти грешника от всеки грях. Как можем да приемем това очистване? „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда“ (I Йоан 1:9).

Бог не само прощава нашето минало, но също ни очиства от цялата поквара на греха. В същата глава Йоан каза, че кръвта на Исус, Божия Син, е която ни очиства (виж стих 7). Втората фаза от този процес е възстановяване или новораждане. Исус каза на Никодим: „Истина, истина ти казвам, ако някой не се роди отново, той не може да види Божието Царство (Йоан 3:3). Това е рождение, което идва от Божията област горе на небето. Малко по-надолу Исус казва: „Това, което е родено от плътта, е плът; а това, което е родено от Духа, е дух“ (Йоан 3:6). Когато сме се родили от майките си, това е било раждане на физическите ни тела и на плътската ни природа. Това не е раждането, което носи спасение. Ние трябва да приемем напълно нов живот, който е роден в нас чрез Духа на Бога отгоре. Това се нарича възраждане или новораждане.


Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус и за работата на Твоя Свят Дух. Аз заявявам, че Господ Исус Христос ме очиства от всеки грях чрез Неговата кръв и приемам възраждане и новораждане – един напълно нов живот роден в мен чрез Духа на Бога. Моето тяло е храм на Святия Дух, изкупен, очистен чрез кръвта на Исус. Амин.

Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 10 февруари 2011 г.

Библията - огледало на душата

Библията - огледало на душата


Библията е огледало на душата, но резултатът, който произвежда у нас, до голяма степен зависи от нашия отклик.
В естествения живот, когато се оглеждаме в огледало, ние го правим, за да променим нещо от външния си вид, което не ни харесва. Ако видим, че косите ни са разрошени - сресваме ги; ако дрехите не ни стоят добре - оправяме ги; ако забележим белези на някаква инфекция, съветваме се с лекар за подходящо лечение.
За да имаме полза от огледалото на Божието Слово, трябва да действаме по подобен начин. Ако огледалото покаже състояние на духовна нечистота, трябва незабавно да потърсим очистването, което идва чрез Христовата кръв. Ако огледалото разкрие някоя духовна инфекция, трябва да се консултираме с Великия Лекар (Бог) на душите ни, Този, Който прощава всичките ви беззакония; Който изцелява всичките ви болести.
Само когато действаме практически и без никакво отлагане, относно това, което огледалото на Божието Слово ни е разкрило, ние можем да получим прощението, очистването, изцелението и всичките други благословения, които Бог е приготвил за нас.
Точно тук много хора не успяват правилно да употребят Божието огледало и претърпяват голяма духовна и вечна загуба. Чрез слушането и четенето на 
Божието Слово и действието на Святия Дух те идват под изобличение относно онези неща в сърцата и живота им, които са нечисти, вредни и неугодни на Бога. Когато погледнат в огледалото на Божието Слово, те виждат собственото си духовно състояние така, както Самият Бог го вижда. 
Първата им реакция е съжаление и угризение. Те разбират нуждата си и опасността, в която се намират. Дори е възможно да излязат напред пред амвона на някоя църква да се молят и проливат сълзи. Но всичко свършва дотук. Няма истинска резултатна промяна в начина им на живот. Още на следващия ден всичко започва да избледнява и те започват да се нагаждат към старите си пътища.
Много скоро такъв човек забравя какъв е бил. Той вече не си спомня неприятните истини, които Божието огледало така ясно и вярно му е разкрило. Съвсем невъзмутимо и твърдо продължава да следва посоката, която го отвежда и по далеч от Бога.
Обаче огледалото на Божието Слово може да отрази не само неприятното, но и приятното. То може да изяви не само това, което сме в нашето паднало състояние без Христос, но също и какво можем да станем чрез вяра в Христос. То може да ни разкрие не само парцаливата дрипа на собствената ни правда (И всичката ни правда е като омърсена дреха. Исая 64:6), но и бялата дреха на спасението и блестящата роба на праведността, която можем да получим чрез вяра в Христос. Може да ни разкрие не само покварата и несъвършенството на стария човек без Христос, но също и святостта и съвършенството на новия човек в Него.

Ако веднага след като Божието огледало ни разкрие истината за нашия грях и нечистотата, незабавно действаме въз основа на това разкритие - ако се покаем, повярваме и се покорим на евангелието - тогава следващия път, когато погледнем в огледалото, вече няма да виждаме старата си грешна природа, а ще се видим така, както Бог ни вижда в Христос - простени, чисти, оправдани, нови създания. Тогава разбираме, че чудото в нашия живот се е случило.
Вярното огледало вече не разкрива нашите грехове и падения, а истината от 2 Кор. 5:17,18:
За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново. А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исуса Христа, и даде на нас да служим за примирение.

Не само старите неща са преминали и всичко е станало ново, но всичко е от Бога. С други думи, Сам Бог поема отговорността за всички черти на новото създание в Христос, разкрити в Неговото огледало. В това няма нищо от човешките пътища и начини. Всичко е от Самия Бог благодарение на съвършената размяна на кръста.
Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога. (2 Кор. 5:21)
Христос беше направен грях с нашата греховност, за да станем ние правда с Неговата праведност. Какво представлява Божията правда? Тя е без петно и недостатък; правда, която ни е вменена в Христос.
Нужно е старателно и продължително да се оглеждаме в това Божие огледало, докато започнем да се виждаме така, както Бог ни вижда.

Извадки от книгата на Дерек Принс "Основи на Християнството 1"
Книжарница CLC България
Християнска книжарница "Бъдеще и Надежда"


Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 2 февруари 2011 г.

Слушане на Божия глас

Слушане на Божия глас


Нашите съдби, за добро или лошо, се определят от гласа, който избираме да слушаме. Слушането на гласа на Господа и покорството на това, което Той казва ще донесе благословения. Пренебрегването на гласа на Господа ще донесе много проклетии. Не е възможно да се покоряваме на Господа без преди това да сме чули гласа Му, тъй като Неговият глас ни казва това, което Той иска. Много хора, които казват, че са християни, всъщност са нечувствителни към гласа на Бога. Ние можем да продължим нашите религиозни дейности и задължения, но те са като навик и са формални – модели на религиозно поведение, които ние сме развили и които са лишени от непрекъснатото усещане за Божия глас.

През всички диспенсации Бог изисква от Своите хора да слушат гласа Му. В Еремия 7-ма глава Бог обяснява какво точно изисква от Израел, когато го изкупва от Египет. Първото нещо, което Той има пред вид не е спазване на Закона за принасяне на жертви, а слушане на Неговия глас. Неговият глас беше този, който трябваше да ги води да спазват Закона и да принасят необходимите жертви. Само външното спазване на Закона не беше от полза, ако те не правеха това като резултат от чуването на Божия глас. Ключовото изискване на Бога е да слушаме гласа Му.
„Защото не говорих на бащите ви, нито им дадох заповеди за всеизгаряния и жертви в деня, когато ги изведох из Египетската земя. Но това им заповядах като рекох: Слушайте гласа Ми и Аз ще ви бъда Бог, и вие ще Ми бъдете люде! И ходете по всичките пътища, които ви заповядам, за да благоденствувате. (Еремия 7:22,23)
Простото изискване е: „Слушайте гласа Ми и Аз ще бъда ваш Бог.“ Това обобщава всичко по възможно най-простия начин. 

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус и за работата на Твоя Свят Дух. Аз заявявам, че слушам гласа на Господа и се покорявам на това, което Той казва. Заявявам Неговата истина за мен: „Слушай гласа Ми и Аз ще бъда Твой Бог. “Моето тяло е храм на Святия Дух, изкупен, очистен чрез кръвта на Исус. Амин. 

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Прочетете Цялата Статия...