Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


вторник, 15 декември 2009 г.

Всяка седмица с послание от Дерек Принц.

Порти на хваление

Влезте в портите Му със славословие и в дворовете Му - с хваление; славословетеГо и благославяйте името Му.
Защото Господ е благ; милостта Му трае довека и верността Му - от род в род. Псалм 100:4-5

Колко важно е за всеки от нас да знае пътя, който води в Божиетоприсъствие! Как влизаме през портите Му? Как влизаме в дворовете Му?Псалмистът посочва пътя, който Бог е определил: Влизаме през портите Мус благодарение, а в дворовете Му - с хваление. Само когато дойдем приБога с благодарение и хваление можем да имаме достъп до присъствиетоМу. Пророк Исая сравнява присъствието на Бога всред Неговия народ сград, за който казва: “Ще наречеш стените си Спасение и портите сиХваление” (Исая 60:18). С други думи единственият начин да влезем вБожието присъствие (мястото на спасение) е през портите на Хваление.Ако не се научим да идваме при Бога с хваление, не можем да имамедостъп до присъствието Му. Изправени пред това изискване, понякогапоради ситуациите около нас се питаме: “Но за какво да благодаря наБога? За какво да Го хваля?” В непосредствените ниобстоятелства може да няма причина да благодарим или да хвалим Бога.Точно тук псалмистът ни идва на помощ като ни дава три причини за това,които не зависят от обстоятелствата ни: първо, Господ е добър; второ,милостта Му трае до века; и трето, верността Му е за всички поколения.И трите са вечни и непроменими факти. Ако наистина ги вярваме, тогаванямаме друг избор освен да хвалим Бога за тях - непрестанно!

Дерек Принс

Мирен пратеник
Човек нехранимайко и беззаконен, който ходи с развратена уста; намигва с очите си, говори с нозете си, дава знак с пръстите си; който крои зло с измама в сърцето си – той винаги сее раздори. Затова внезапно ще дойде на него погибел, изведнъж ще бъде съсипан – и то без изцеление. Притчи 6:12-15
Преведено на съвременен език това ми говори следното: “Пази се от усилената реклама." Ето тук един човек, който идва при вас и ви впечатлява с всяка част от тялото си. Говори с устата си, но не е напълно честен; намигва с око; прави знаци с пръстите си. Прави всичко по силите си; отдал се е изцяло на това да ви убеди. Но Библията казва: "Внимавайте с такъв човек. Мотивите му не са добри; в сърцето му има зло. Бог ще докара съд върху този човек."
И когато си тръгне, той не оставя Божия мир след себе си. Забелязвали ли сте това при някои хора? Казват всичко точно докато са с вас, но щом излязат през вратата, след тях остава нещо, което не е Божият мир. Този човек не е бил пратеник на мир. Думите му не са били честни. Мотивите му не са били насочени за ваше добро. Целият натиск върху вас е бил, за да ви накара да направите определено нещо – да купите нещо, да повярвате в нещо – не е бил насочен за ваше добро. Той е бил мотивиран от неговите егоистични цели и желания. И така, Библията обрисува един много ярък портрет на този тип човек и казано с малко повече думи: "Пази се от усилената реклама – било то за духовните или за материалните неща."
Дерек Принс

Познаването на Святия
Страхът отГоспода е начало на мъдростта; и познаването на Святия е разум. Защоточрез мене ще се умножат дните ти и ще ти се прибавят години на живот. Притчи 9:10-11
В тези думи има един израз, който винаги ме е привличал с особенапритегателна сила. Това е изразът: "познаването на Святия." Той някакси рисува в ума ми място на общуване и връзка с Бога, където наистинаГо опознаваме. И когато Го опознаем по този начин, откриваме всъщност,че Той е Святият.
Святостта е едно от качествата на Бога, което вдействителност не се споделя в същата степен от нито едно от създаниятаМу. Вярвам, че крайната цел на живота е да познаем Бога, Святия. Мисля,че с познаването на Бога идва мъдростта, а също и временнитеблагословения на живота, но това става в точния ред. Ние не преследвамеблагословенията, т.е.преходното, а търсим познаването на Святия.
Ислед това ни казва: „Чрез мене ще се умножат дните ти и ще ти сеприбавят години живот. Поставете си това за цел – да познавате Бога.Исус каза: „А това е вечен живот, да познаят Тебе, единствения истиненБог и Исуса Христа, Когото си изпратил. От това познаване произтичаживот, живот в изобилие, живот за определено време и живот за вечността.
Дерек Принс

Бог е моят Баща

А вие се молете така: "Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име." Матея 6:9

Двете важни думи в тозиобразец за молитва са първите две думи: "Отче наш."Преди всичко трябвада знаем, че можем да се молим на Отец и че светът не епросто случайна съвкупност от обстоятелства. Не е играчка наматериалистични сили, които никой не може да разбере или управлява. Ниесме нещо повече отобикновени машини. Нещо повече от обикновени импулси. Ние сме живи,дишащи човешки същества, създадени по образ и подобие на Бога, Който ниобича, грижи се за нас и иска да бъде наш Баща. Зад всичко в този святстои не някаква бездушна сила и тайнствена власт, а едно вечно, живосъщество и Той е наш Баща. Той държи всичко в ръцете Си. Той е създалтози свят. Създал е и нас. Поставил ни е в света. Ние сме тук, понежеТой ни е поставил тук. В това е цялата разлика при мисленето ни относноживота, света, ситуациите и обстоятелствата. Не е нужно да сме самотни.Не бива да сме несигурни. Всичко е в ръката на Отец. Освен това "Той енашият Баща". Той има много деца. Ние сме само едно от тях. Да незабравяме, че и другите също са Негови деца. Трябва да мислим за тях,да се грижим един за друг. Да сме мили един към друг и да си помагаме.Да проявяваме един към друг същата любов и съчувствителност, които Тойпоказва към нас. Помнете, Той е нашият Баща.

Дерек Принс

Ако искате може да се абонирате да получавате неговото послание всяка седмица по емайл. Сайта е: http://www.derekprince.bg. Кликнете отляво на "Начало" и след това на "Абонамент за седмичен онлайн бюлетин"
Благословение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар