Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 23 юни 2010 г.

Коментар към проповедта за изцеление на Стивън Хеджис

Коментар към проповедта за изцеление на Стивън Хеджис


Поученията на Стивън Хеджис са много добри, особено това за Божието царство е много точно и всичко съответства на това, което ни казва Бог в Библията, но поучението за изцелението има някои постановки, които ме смущават. От неговите проповеди разбирам, че Бог го използва много като учител, както и да се моли и за болни и др. Това, че той се моли, без да полага ръка, да докосва или помазва с масло е добре щом Бог работи така чрез него, но това не означава, че Бог изцелява само по този начин.
В 1 Кор. 12:9 се казва за дарбите: а пък на друг - изцелителни дарби ( мн. число) чрез единия Дух. Изцелителните дарби са различни. Исус полагаше ли ръце? Да. Ето някои примери:
И не можеше да извърши там никакво велико дело, освен дето положи ръце на малцина болни и ги изцели. (Марк 6:5)
И Той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото, и, като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо? После пак положи ръце на очите му; и той втренчи очите си, оздравя, и виждаше всичко ясно. (Марк 8:23-25)
А Исус, като я видя, повика я и рече й: Жено, освободена си от немощта си. И положи ръце на нея; и на часа тя се изправи и славеше Бога. (Лука 13:12-13)

Апостолите и учениците полагаха и те ръце:
И тъй Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, рече: Брате Савле, Господ ме изпрати, - същият Исус, който ти се яви на пътя по който ти идеше, - за да прогледаш и да се изпълниш със Светия Дух. (Деяния 9:17)
И случи се Поплиевият баща да лежи болен от треска и дизентерия; а Павел влезе при него, и като се помоли, положи ръце на него и го изцели. (Деяния 28:8)
Бог използваше Апостолът на вярата, както наричат Смит Вайглесворт да изцелява болни, чрез полагане на ръце, но на някои служби той само се молеше за изцеление, без да полага ръце и чудесата на изцеление ставаха.

Да се смята, че това е начинът, по който Бог предпочита да изцелява е неправилно. Бог е толкова разнообразен в начините, по които изявява славата Си.
Трябва ли да се помазва с масло за изцеление? Отговора е, да.
Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име.(Яков 5:14)
Какво означава това, че помазването, полагане на ръце или вярата не са изискване за изцеление. Ако някой Бог използва да изцелява без полагане на ръце, без помазване това е добре. Бог използва други служители по друг начин.

Какъв е Бог? Господ замина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог състрадателен и милостив, дълготърпелив и многомилостив, и истинен, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях (Изход 34:6)
В проповедта се прави разграничение между състрадание и милост. Според проповедта Бог изцелява не по милост, а защото е състрадателен. Когато съгрешим, какво става с нас? Ние попадаме под проклятието на закона. Ние имаме нужда и от милост и от състрадание от страна на Бог. Какво се казва в Галатяни 5:18: Ако ходим в Духа не сме под закон. Ходим ли само в Духа? Едва ли някой може да каже, че е непрекъснато в Духа. Значи ние живеем и съществуваме благодарение на Божията милост всеки ден, защото няма и ден, през който да не съгрешим нещо, ако не се водим от Духа.

Какво се казва за паралитика?
И ето, донесоха при Него един паралитик, сложен на постелка; и Исус като видя вярата им, рече на паралитика: Дерзай, синко; прощават ти се греховете. (Матей 9:2)
И Той като видя вярата им, рече: Човече прощават ти се греховете. (Лука 5:20)
Той е бил осъден вече, поради греха и Исус му прощава. А по късно на кръста Исус Христос става умилостивение за нашите грехове. Той е проявата на Божията любов и милост към нас, не само на любов и състрадание.
Когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му посредством вяра. Това стори за да покаже правдата Си в прощаване на греховете извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше. (Римляни 3:25)

Необходима ли ни е вяра, за да бъдем изцелени? Не във всички случаи, за да бъдем изцелени. Понякога ние сме обезверени и се съмняваме, че Бог ще ни изцели. Вярваме в Бог, но не вярваме, че на нас ще ни се случи. Тогава ни е нужна подкрепата на братя и сестри с молитва. И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. (Яков 5:16)
От друга страна много от нас могат да свидетелстват, че са изцелени, поради вярата си в Бог, защото ние сме изцелени в Неговите рани. И с Неговите рани ние се изцелихме. (Исая 53:5) Той пострада за нашето изцеление. Дали причината за болестта е грях или някаква друга, като немарливо отношение към нашето здраве няма значение. Нашата природа е греховна още от Адам и Ева, но Божията милост, любов и състрадание се проявяват към нас.

Да нямаме вяра в нашето изцеление може някога да го изпитаме, но все пак ние имаме вяра в Бог. Понякога се случва това да се казва: Брат или сестра, ти нямаш достатъчно вяра. Това звучи като едно оправдание за този, който се моли за изцеление. Другата крайност е да смятаме, че нямаме вяра и да обикаляме църкви и различни изцелителни служби и се надяваме, че някой гост служител с изцелителни дарби ще се помоли за нас и ще бъдем изцелени. Това се случва доста често сред вярващите. Ние всички имаме вяра в Бог и без вяра не можем да застанем пред Него. Нашата вяра расте, когато опознаваме нашия Бог. От друга страна трябва да се насърчаваме да се молим за хора, които не вярват в Бог, но искат да бъдат изцелени, които в последствие ще се обърнат към Него.

Евреите по времето на Исус много добре са знаели кой изцелява и от къде идва изцелението. Аз съм Господ, Който те изцелявам, казва Бог в Изход 15:26. Те са вярвали, че Бог е изцелител. Дали по това време всички са приели Исус за Божи Син, не е имало значение за изцелението. Дали са го приемали за пророк или Давидов син е нямало значение, но те са знаели, че в Него се проявява Божията сила за изцеление и са отивали при Него, защото са вярвали, че Бог изцелява чрез Него.
Дохождат в Ерихон; и когато излизаше из Ерихон с учениците Си и едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя. И като чу, че бил Исус Назарянинът, почна да вика, казвайки: Исусе, сине Давидов, смили се за мене! И мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се за мене! (Марк 10:46-48) Защо извика слепеца за милост? Защото той беше чул за Давидовия син, който има Божията сила да изцелява.
Божията милост, състрадание и любов се проявява не само към тези, които са имали вяра, но и към тези, които са нямали.
Слепецът Му рече: Учителю, да прогледам. 52 А Исус му рече: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледа, и тръгна подир Него по пътя. (Марк 10:51-52)
И когато дойде Исус в къщата на Петра, видя, че тъща му лежеше болна от треска. И допря се до ръката й, и треската я остави; и тя стана да Му прислужва. (Матей 8:14-15)
Някои от нас, може би са били свидетели на изцеление на хора, които за първи път идват на църква

Кой прощава греховете? Евреите много добре са знаели, че само Бог прощава. Фарисеите казват за Исус: Кой е тоя, Който и греховете прощава? (Лука 7:49)
Но, за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете (тогава каза на паралитика): Стани, вдигни си постелката и иди у дома си. И той стана и отиде у дома си. А множествата, като видяха това, страх ги обзе и прославиха Бога, Който бе дал такава власт на човеците. (Матей 9:6-8) Това е проява на Божията милост.
И, ето, една жена, която имаше кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до полата на дрехата Му; защото си думаше: Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея. А Исус като се обърна и я видя, рече: Дерзай, дъщерьо; твоята вяра те изцели. И от същия час жената оздравя. (Матей 8:20-22) Ако докосването на ресните според еврейските традиции, означава, че тази жена е искала прошка за греховете, тя не може да отиде при Него, ако не е вярвала, че Исус има власт от Бога. Тя е чула за Него със сигурност.
И когато Го познаха тамошните мъже, разпратиха по цялата оная околност и доведоха при Него всичките болни и молеха Го да се допрат само до полата на дрехата Му; и колкото се допряха, се изцелиха. (Матей 14:35-36)

Защо искаха да се допрат до ресните на дрехата на Исус? Защо не се допряха до дрехата на някой друг? Те го приемаха за Божи пророк, за Давидов син, за Месията, който трябваше да дойде, в който се проявяваше Божията сила. Те имаха вяра в Бог. И не само евреите, но езичниците вярваха, че Исус изцелява.
Обикновено, когато имаме нужда от помощ се обаждаме на някой приятел, защото вярваме и се надяваме, че той ще ни помогне.
Това, че тези които отиват при Исус за изцеление не са се нуждаели от молитва, не са се нуждаели от помазание или да изповядат греховете си не е било изискване не означава, че ние трябва да отхвърляме и пренебрегваме това.

Трябва да внимаваме, когато слушаме тази проповед и сами да разсъждаваме по Словото, защото можем да се разколебаем в някои неща, които много точно и ясно са казани в Библията. Да не мъдруваме повече от написаното. (1 Кор.4:6)
В края на проповедта се казва, че няма модел за изцеление при служението на Исус и това е правилно.
Това поучение се отнася за служението на Исус само и не засяга служението на апостолите и учениците. С някои от тези тълкувания не мога да се съглася и мисля, че има малко противоречие и опит да се докаже нещо, което в същност Словото не ни казва. Каква е ползата за нас от това поучение, което от една страна може да внесе малко объркване за тези, които не познават достатъчно Словото, а за тези, които го познават да разсъждават върху него малко повече.

Нашият достъп до Бог сега е чрез вяра в Неговия Син Исус и покаяние. Исус ни казва: Имайте вяра в Бога. (Матей 11:22) Исус също ни учи да искаме всичко от Негово Име. Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. (Филипяни 4:6)

Повод да разсъждаваме по Словото! Благословение!
Връзка към проповедта: Изцеление - Стивън Хеджис

Няма коментари:

Публикуване на коментар