Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 29 септември 2011 г.

Nomi Teplow – Kumi Ori (Arise, Shine – Стани, Свети), Исая 60

Nomi Teplow – Kumi Ori (Arise, Shine – Стани, Свети), Исая 60

Arise, Shine
For your light is come
And the glory of the Lord is risen upon you
Lift up your eyes about you and see
All are gathered together
They come to you
Your sons will come from afar
And your daughters will be nursed at your side

Стани и свети
Защото дойде светлината ти
И славата Господна те осия (Исая 60:1)
Повдигни очите си наоколо и виж
Те всички се събират
Идват при теб
Синовете ти ще дойдат отдалеч
И дъщерите ти ще бъдат носени на ръце (Исая 60:4)


Whereas you have been forsaken and hated
So that no man went through you
I will make you an excellency
A joy of many generations
And the Lord shal be unto you an everlasting light

Вместо това, че беше оставен и намразен
И никой не преминаваше през теб
Ще те направя вечно величие
Радост от поколение в поколение (Исая 60:15)
И Господ ще ти бъде вечна светлина (Исая 60:19)

Arise, Shine … Стани, Свети ...  


Kumi Ori (Arise Shine) English - Nomi Teplow קומי אורי - נעמי טפלו


Благословение!
С Божието слово всеки ден...
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
...  

Няма коментари:

Публикуване на коментар