Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 3 март 2010 г.

Да опознаем Бог. Да разберем и да вършим волята на Бог. Християнски курс по Хенри Блякаби, Клауд Кинг. ГЛАВА 1, ДЕН 3

Да опознаем Бог. Да разберем и да вършим волята на Бог. Християнски курс по Хенри Блякаби, Клауд Кинг
ГЛАВА 1, ДЕН 3


Да се научим да бъдем Божии слуги
Много пасажи от Словото описват Исус като Божи слуга. Той дойде като Божи слуга да изпълни Божията воля за откупването на човечеството. Ето какво Павел казва за Него:
Фил. 2:5-8
“Имайте в себе си същият дух, който беше и в Христа Исуса: Който, като беше в Божият образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе Си образ на Слуга и стана подобен на човеците; и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт даже смърт на кръст”
В своите инструкции към учениците за служението си, Исус (Човешкият Син) описва своята роля в служението си така:
Мат. 20:26-28
“Но между вас не ще бъде така; но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител; и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга; също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.”
Исус също ни каза за връзката с Отец, “Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас” Йоан 20:21.
Като се основавате на тези пасажи и както и с други, с които сте запознати, вярвате ли, че можете да бъдете Божии слуги? Да ____ Не ____
Били ли сте разочаровани във вашите усилия да служите на Бог и след това да сте разочаровани когато не сте имали резултат? Да ____ Не ____
Какво е слуга? Със свои думи дайте определение на слуга.
Вашето определение звучи ли така: “Слуга е този, който иска да разбере, какво господаря му иска от него, и тогава да върши.” Това светско разбиране за слуга е като, че слугата отива при господаря и казва: ”Господарю, какво искаш да направя?”. Господарят му казва, какво иска и слугата излиза и го върши.
Това не е библейско определение за слуга. Вие трябва да вземете определение според Словото.

Моето разбиране за слуга е като грънчарят и глината. (Виж Еремия 18:1-6). Глината трябва да направи две неща. Най-напред глината трябва да бъде размесена (приготвена или оформена за работа). Глината трябва да се поддава на грънчаря, така че той да може да направи, какъвто инструмент пожелае. След това глината трябва да извърши още нещо – да остане в ръцете на грънчаря. Когато грънчарят свърши направата на инструмента, този инструмент не може да върши каквото и да е. Той трябва да остане в ръцете на грънчаря. Ако предположим, че грънчаря оформи глината в чаша. Тази чаша трябва да остане в ръцете на грънчаря, така че грънчаря да може да я използува по начина по който той избере.

Това е много различно от светския възглед за слуга. Когато вие дойдете при Бог, като Негов слуга, Той първо иска вие да му позволите да размеси и оформи глината в инструмент по Негов избор. Тогава Той може да ви вземе и да ви сложи, където е Неговата воля и да работи чрез вас за постигане на целите си. Точно както чашата.
Не може да прави нищо по своята воля, така и вие трябва да бъдете там където Той иска да бъдете.

Отговорете на следните въпроси:
1. Колко много слугата може да направи от себе си (като разчита на себе си)?
__________________________________

2. Когато Бог работи чрез слугата, колко много може да извърши слугата?
__________________________________

3. Кои са двете неща, които слугата трябва да направи за да бъде използван от Бог?
__________________________________

Слугата е човек който трябва да върши две неща: 1. Да бъде оформен и 2. Да остане в ръцете на грънчаря. Тогава Създателят може да използува инструмента по свой избор. Слугата не може да направи нищо за Божието царство от себе си. Исус каза:
Йоан 15:19 и Йоан 15:5. Когато Бог работи чрез служителя си, той може да извърши всичко което Бог може да направи. Това са безгранични възможности.
Служението изисква подчинение. Служителят трябва да върши каквото е инструктиран и трябва да запомни, кой осъществява тази работа.

Ако вие работите според светската дефиниция за слуга, тази концепция ще промени вашият подход как да служите на Бог. Вие не получавате само заповеди и да отивате и да ги изпълнявате. Вие сте свързани с Бог, отговаряте Му, и коригирате своя живот така, че Той да може да върши това което пожелае.
Илия
Когато Илия оспорваше пророците на Ваал за да докаже на всички кой Бог е истински, той пое голям риск да бъде Божи служител.
Прочети 3 Царе 18:15-39 и отговори на следните въпроси:
1. Илия беше Божи служител. Колко пророци на други богове той срещна на върха Кармел?
____________________________________
2. Какво им предложи той за да се докаже кой е Истинският Бог?
____________________________________
3. Какво Илия направи до олтара на Бог?
____________________________________
4. Коя беше инициативата да предложи това оспорване? Негова или на Бог?
____________________________________
5. Какво той планира да докаже чрез своя опит?
____________________________________
6. Как отговориха хората?
____________________________________
7. Каква беше намесата на Бог?
____________________________________
8. Каква беше работата на Илия в този случай?
____________________________________

Илия беше числено превъзходен с 850 към 1. Ако Бог не покажеше Своята работа с запалването на огъня и изгарянето на жертвата, както каза Илия, Илия щеше да се провали. Това вероятно щеше да му коства живота. Илия приготви олтара на Бог. Той стоеше с Бог и вършеше всичко, което Бог му заповяда. Той действаше с покорство към това което Бог му заповядва и не оставяше на своята инициатива.

Той отиде там където Бог му каза, и когато Бог му каза той направи това, което му каза. Тогава Бог постигна целите си чрез него. Илия или Бог донесе огъня от Небесата? Какво направи Илия? Беше послушен. Илия нямаше способностите на Бог да направи тези неща. Когато Бог прави нещо, което само Бог може да го направи, всички разбират, че Той е само живият Бог. Бог извърши това чрез своя послушен слуга.

Време за размишление
Опитай се устно да отговориш на всеки въпрос.
1. Има ли разлика между качеството на работата и количеството на резултатите, когато Бог работи и когато вие работите?
2. Какво правите в своя живот лично и в църквата, което да знаете, че не може да бъде постигнато освен ако Бог се намеси? Можете ли да сравните това, което правите в своя живот и в църквата с това, ако е без Божията намеса?
3. Когато свършите нещо и се чувствате разочарован и очаквания духовен плод не се вижда, може ли причината да бъде, че вие залагате твърде малко на това което Бог може да направи?
Не прави това поради това, че трябва да го направиш
Ние сме “вършещи” хора. Ние винаги искаме да правим нещо. Понякога някой ще каже, “ Не стой само там, прави нещо.”
Аз мисля, че Бог вика и се провиква към нас, “Не прави само нещо. Застани тук! Влез в интимна връзка с Мен. Постарай се да ме опознаеш. Коригирай живота си.
Позволи ме да те обичам и да ти се разкрия, когато работя чрез теб. Ще дойде време когато ще бъдеш призован, но ние не може да пренебрегнем връзката (общението). Общението трябва да бъде от първо.
Исус каза:, “Йоан 15:5” Вярваш ли му? Без Него не можем да направим нищо. Той подчертава това.

Бог иска вие да го опознаете чрез опит. Той иска да установи интимна връзка с теб. Той иска да те включи да работиш за целите на Божието царство. Той иска да постигне своята работа чрез теб.
Искаш ли да бъдеш Божий служител? Намери къде е Той, това е от което се нуждаеш. Намери какво прави Той, тогава това е, което ти трябва да правиш. Исус каза: “Ако служи някой на Мене, Мене нека последва; там ще бъде и служителят Ми, Който служи на Мене, него ще почете Отец Ми.” Йоан 12:26.
Коментар
-За да бъдеш Божи служител трябва да бъдеш оформен и да останеш в ръцете на Грънчаря.
-Далеч от Бог не можеш да направиш нищо.
-Бог може да направи всичко чрез теб.
-Когато намеря къде е Бог, тогава аз ще зная, къде трябва да бъда.
-Аз вървя в опознаването на Бог чрез опит, като се подчинявам и Той постига своята работа чрез мен.
Край на Ден 3

Knowing and Doing The Will of God, Henry T. Blackaby & Claude V. King
Предишни публикации:
Да опознаем Бог. Исус е твоя образец. Глава 1, Ден 1
Да опознаем Бог. Да разберем и да вършим волята на Бог. Глава 1, Ден 2
Стихове от Библията:
http://biblia.duh-i-istina.net/

Няма коментари:

Публикуване на коментар