Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 16 декември 2009 г.

Да опознаем Бог. Християнски курс по Хенри Блякаби. Глава 1, Ден 2.

ГЛАВА 1, ДЕН 2
Исус е твоя образец.
Тълкувай опита си чрез Словото.
Във вашият живот вие имате моменти, когато искате да се справите със ситуацията или проблема, като се базирате на своя опит и своята мъдрост. Такъв подход ще ви доведе до неприятности. Това ще ви бъде ваше ръковододство: Винаги се обръщайте към Библията за сравнение(истина) или Св. Дух да ви разкрие Истината.
Прочети да разбереш какво Бог казва и как Той работи в Словото. Вземи решение и преоцени твоя опит, като се основаваш на библейските принципи(истини).
Когато изучаваш Библията не основавай твоето решение на изолиран случай.
Търси да видиш как Бог работи изцяло в Библията. Твоят опит е валиден само, ако се подвърди в Словото. Аз никога не отричам опитност, която човек е имал.
Аз винаги си запазвам правото, обаче да го тълкувам съгласно, какво съм разбрал от Словото. Понякога някой са разочаровани и казват:”Добре, аз не се интересувам какво казваш, аз имах тази опитност.”
Аз отговарям мило като казвам:”Аз не отричам твоя опит. Аз поставям под въпрос само твоето тълкование на това което си изпитал, защото то е в противоречие с това което аз виждам в Словото. Нашият опит не може да бъде наш водач. Всеки опит трябва да се тълкува чрез Словото. Бог се разкрива чрез Словото.
Въпрос:
___ 1. Човешкото тълкуване на моя опит е ефективен начин ли е да зная и следвам Бог.
___ 2. Аз би трябвало да сравнявам моя опит като се основавам на истината в Словото.
___ 3. Аз мога да имам неправилно разбиране за Бог, ако аз не направя сравнение със Словото.
___ 4. Аз мога да се доверя на Бог да работи в моя живот по подобните начини, които аз виждам в Словото.
Номер 1 – грешен, 2,3,4 са верни. Опитът сам за себе си не е съветник. Вие трябва да бъдете внимателни, когато се основавате на единствен случай в контекста (съдържанието) на Словото. Вие никога не ще бъдете подведени ако под водителството на Св. Дух се оставите Словото да ви бъде ръководство.
Библията е твое ръководство.
Християните са станали много и много неориентирани по отношение на Библията, като ръководство за вяра и практика. Те се обръщат към словестни решения, програми, методи, което изглежда да бъде отговор на техните духовни проблеми. Аз използвам Словото като ръководство за това, което трябва да бъде направено. Някои хора казват:”Хенри, това не е практично.” Те искат да ме отдалечат от Библията и да се основават на това, което казва света или личният опит. Като христов ученик аз не мога да изоставя Библията, като мое водителство за вяра и опит.
Как може да позволите Словото да ви стане ръководство? Когато аз търся водителството на Бог, аз наблягам на насоките, които виждам в Словото. Призовава ли Бог хора да го следват без да им даде достатъчно подробности? Ние знаем, че Той призова Аврам да го следва по този път. Това като постоянен модел ли е в Словото?
Прочетете следните пасажи от Словото за Исус, как призовава хората да го следват.
Напишете имената на тези които са извикани да го следват без много детайли да са им дадени за това, което ще следва за тях.
Матей 4:18-20 _________________________________________
Матей 4:21-22 _________________________________________
Матей 9:9 _____________________________________________
Деянията 9:1-20 ________________________________________
В някои случаи Бог дава повече подробности отколкото в други. Ние прочетохме за призоваването на Мойсей и открихме как Бог дава една голяма картина на задачата на Мойсей каквато Той обикновенно не дава. Във всеки случай ние трябва да стоим близо до Него за всекидневно водителство. За Мойсей и децата на Израел, Бог им даде всекидневно водителство чрез облак през деня и огнен стълб през ноща. За Петър,Андрей,Яков, Йоан,Матей и Павел, Бог даде много малко подробности за техните задачи. Той просто каза:”Следвайте ме и Аз ще ви покажя.”
Каква е Божията воля за моя живот(за мен)?
Когато хората искат да знаят и изпъняват волята на Бог, много от тях задават въпроса, “ Каква е Божията воля за моя живот.” Един мой професор казва, ако зададеш неправилен въпрост ще получиш неправилен отговор. Понякога допускаме, че всеки въпрос e легален(правилен). Когато преследваме отговор и винаги получаваме неправилен, ние нямаме обяснение какво се е случило. Винаги проверявай дали си задал правилен въпрос преди да търсиш отговор.
“ Каква е Божията воля за моя живот.” Не е правилен въпрос. Аз мисля че правилен въпрос е: Каква е Божията воля? Ако позная Божията воля, тогава аз ще си корегирам живота съобразно волята му. С други думи, какви са целите на Бог, където аз съм. Веднъж, като разбера какво върши Бог, тогава ще разбера какво е нужно да правя. Фокусът трябва да е към Бог, не към моя живот.
Примерът на Исус.
Когато аз искам да зная, как да разбера и да върша Божията воля, аз мога да намеря не по добър образец от Исус. През Неговите 33 години на земята, Той перфектно завърши всяка задача, която Бог му даде да върши. Той никога не се провали да изпълни волята на Бог. Той никога не съгреши. Искате ли да разберете как Исус разбра и върши волята на Бог?
Прочетете Йоан 5:17, 19-20 и отговорете на следните въпроси.
Кой е винаги на работа? ________________________________
Колко може да направи Исус сам? _______________________
Какво направи Исус. ___________________________________
Защо Отец показа на Сина какво да прави? _______________
Йоан 5:17, 19-20.
“Отец Ми работи досега и Аз работя.”
“Истина ви казвам, не може Синът да върши от само себе си нищо освен това, което вижда да върши Отец;понеже каквото върши Той, подобно и Синът го върши.
Защото Отец люби Сина и Му показва все що върши сам; ще Му показва и от тия по-големите работи, за да се чудете вие”
Това е едно от най-ясните изявления, как Исус знае какво да прави.
Примерът на Исус.
Отец винаги е на работа и до сега.
Аз също работя.
Аз не върша нищо по моя инициатива.
Аз наблюдавам да видя, какво върши Отец ми.
Отец ме обича.
Той ми показва всичко, което върши.
Този образец е за вашият живот и за вашата църква. Това не е само стъпка по стъпка подход да знаете и да вършите волята на Бог. Това описва интимната връзка, чрез която Бог постига целите си.
Бог винаги работи около теб.
Точно сега Бог работи около теб и в твоя живот. Една от най-големите трагедии сред Божиите хора е тази, докато те имат дълбоки опитностти с Бога, близост с Бога всеки ден, те не могат да го различат. До края на този курс, вие ще научите много начини да разпознавате ясно дейноста на Бог във и около вашият живот. Св. Дух и Словото ще ви инструктират и помагат да знаете кога и къде Бог работи.
Вие ще изпитате Неговите изпълнения и дейности във вашият живот. Когато вие влезете в този род интимност с Бог, вие ще знаете да вършите волята на Бог и ще Го откриете но начин на действия, които вие никога не сте знаели. Аз не мога да постигна тази цел във вашият живот. Само Бог може да доведе този род връзка.
Коментар:
Аз ще се старая да разбера, какво Бог казва и как Той работи чрез Словото.
Аз вземам решения и ще преценявам моят опит, като се основавам на библейските принципи.
Библията е моето ръководство за вяра и опит.
Правилния въпрос е, Каква е волята на Бог?
Бог винаги работи около мене.
1.Бог винаги действува около нас.
2.Бог търси интимна връзка с теб която да е реална и лична.
3.Бог ви кани да се включите с Него в Неговата работа.
4.Бог говори чрез Св. Дух, чрез Библията, чрез молитва и обстоятелства, и на църквата за да разкрие Себе си, Своите цели и Своите пътища.
5.Поканата на Бог да работите с Него винаги води до криза във вярата, която изисква вяра и действие.
6.Вие трябва да направите сериозни корекции във вашият живот за да се присъедините в това което Бог прави.
7.Вие ще познаете Бог чрез опитности, като се подчинявате на Него и Той ще реализира Своята работа чрез вас.
Край на Глава 1 Ден 2.

Няма коментари:

Публикуване на коментар