Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 15 април 2010 г.

Божията мъдрост за всеки ден 9 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 9 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове...
Благословения ще съпътстват праведния!


Притчи 10:6 Благословения почиват на главата на праведния, a насилие ще скрие устата на безбожните (нечестивите). 7 Паметта на праведния е благословена, а името на нечестивите ще изгние. 8 Мъдрият по сърце приема заповеди, а безумен бъбрица (бъбривия глупак) пада. 9 Който ходи непорочно, ходи безопасно, а който изкривява пътищата си ще се познае.

Ежедневни мисли
Тези стихове в Притчи правят сравнение между праведния и нечестивия, и посочват това, което идва за всеки един от тях в резултат на техните думи и действия. Стих 6 ни казва, че само праведния човек ще бъде благословен, а насилие има при нечестивите. Устата им крие насилие, а сърцето им ражда планове за насилие. Ето какво казва пророк Езекиил за тези, които са отхвърлили Бог: В тебе са вземали подкупи за да проливат кръв; ти си вземал лихва и придобивка; и с насилие си се обогатявал от ближните си (Езекиил 22:12).
Богатството, което се придобива бързо, обикновено не е с честен труд и няма благословение в него. На богатството, което бързо се придобива из начало, сетнината не ще бъде благословена (Притчи 20:21). Много примери в живота ни показват, че това богатство лесно се загубва и не само това, но и с тези, които са го придобили, често се случва това: Виждал съм нечестивия страшен, И разпрострян като зелено дърво на своята си почва; Но когато преминах, ето нямаше го; Търсих го, и не се намери. (Псалм 37:35-36)

Апостол Павел ни предупреждава да страним от нечестивите, да не се събираме с тях. Те имат вид на благочестиви, но устните им са лъжливи. Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; и от такива страни (2 Тимотей 3:5). Бог е обещал за безбожните (нечестивите), ако не се отвърнат от делата си: Нечестието му ще се върне на самата негова глава, и насилието му ще слезе на самото негово теме (Псалми 7:16).
Или каквото посеем, това и ще пожънем. Ако следваме съветите, които Бог ни дава в Словото, ще получим благословение. Ако продължаваме да ходим в пътя на греха, ще получим проклятия (зло). Това са последствията на греха.

Стих 7 ни казва, че ние хората ще си спомняме за делата на правдивите с благословение, а за делата на нечестивите с проклятие. Нашите национални лидери попаднат в същата категория. Задават ли си въпроса, с какво ще бъдат запомнени?

Стихове 8 и 9 ни казват, че този, който е мъдър слуша заповедите на Бога, а глупавия ги пренебрегва и последствието е падение. Ще паднат тези, които не ходят справедливо. Тези, които ходят по Божието Слово ще са със сигурни стъпки, тъй като те се ръководят от Духа на Бог. Тези, които живеят безбожно (покварено, извратено) не могат да скрият делата си, със сигурност ще се научат от хората. Ето какво се казва в този стих от Притчи: Даже и детето се познава по това, което върши, дали делата му са чисти и прави (Притчи 20:11).
Ние ставаме известни с дела си. Много християни казват правилните неща, но с живота си показват, че те не са "превърнали думите в реалност." Исус говори в Новият Завет: Тия люде [се приближават при Мене с устата си, и] Ме почитат с устните си; Но сърцето им далеч отстои от Мене (Матей 15:8).

В стих 8 се казва, че "безумния бъбрица" ще падне. Думата бръщолеви означава лице, което дрънка глупости и който е празен "дърдорко". Когато, човек говори неверни неща, когато използва нецензурен език и говори грозни неща за другите това е в ущърб на собствения му живот. Библията ни казва да пазим езика си и да говорим неща, които са добри и поучителни.

Понякога си задаваме въпроса, защо толкова много се трудим, а труда ни отива напразно? Отговорът е защото го няма благословението.
Благословението Господно обогатява; И трудът на човека не ще притури нищо (Притчи 10: 22).

Молитва: Скъпи Отче, благодаря Ти за съветите, които ни даваш в Твоето Слово (Библията). Прости ми, че съм съгрешавал с устата си, говорил съм думи, с които съм наранявал и обиждал други хора и с това съм те наскърбявал. Разбирам, че това е било пречка да получа благословенията, които Ти си обещал за всеки, който пази Словото Ти. Нека думите на устата ми и размишленията на сърцето ми бъдат прави пред Тебе. Прости ми за всичко и ми помогни да се променя. Моля се в името на Исус, Амин!

Благословен ще бъдеш при влизането си и благословен ще бъдеш при излизането си. (Второзаконие 28:6)
Благословение на всички!

http://biblia.duh-i-istina.net/

Няма коментари:

Публикуване на коментар