Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 11 май 2013 г.

В скришните места на канарата (Песен на песните 1:12) – Рон Филипс (Journey Up The Stairs – Ron Phillips)

В скришните места на канарата (Песен на песните 1:12) – Рон Филипс (Journey Up The Stairs – Ron Phillips)В Божието присъствие имаме силата от която се нуждаем. Къде е тайното място на Божието присъствие? В Откровение 3 стих 7 се нарича ключа на цар Давид. Какво е, ако имаме ключа на Давид да отключим Божието присъствие. Когато застанем пред Христос и Го приемем ние имаме този ключ в нашите ръце. Исус казва в Матей 6:6, когато влезеш в тайното си място (гръцки текст) и се помолиш:
А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде на яве.
Исус ни отвори пътя чрез кръвта си до пресвятото място и ние имаме дръзновение да влезем в светилището в Неговото присъствие. (Евр. 10:19)

Ето какво се казва за този, който слуша, бди и се моли в Притчи 8:34-35:
Блажен тоя човек, който ме слуша, като бди всеки ден при моите порти, и чака при стълбовете на вратата ми, защото който ме намери намира живот и придобива благоволение от Господа.

Този, който изпълнява това, е намерил пътя до това тайно място на присъствието на Всевишния.

Исус казва, който има уши нека слуша. Благословен е този, който Ме слуша. Благословен означава, този който нищо не му липсва.
В слушането на Бог, на Неговия глас ние имаме отговор на всичко. Молитвата включва, очакване на Бог, бдене всеки ден, какво Той има да ни каже всеки ден.
Вярата се освобождава, когато четем Словото и Бог започва да ни говори и ни дава слово за нашия живот. Бог говори към всеки от нас. Той ни говори и ние трябва да се научим да Го слушаме.
Важното е да търсим Неговото лице, не Неговите ръце, защото всичко това от което имаме нужда работа, изцеление ... ще ни се прибави. Когато търсим Неговото лице, животът започва да тече в нас.
В Притчи 8 се говори за всички стъпки, които трябва да предприемем за да влезем в Божието присъствие. Даже и понякога да не чувстваме Неговото присъствие, Той ни е обещал, "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя" (Евр. 13:5)

Израелците ги сполетя голямо бедствие преди да отидат в пленничество във Вавилон. Те загубиха всичко домовете си, нивите си, реколтата си, децата им бяха поробени, взети като пленници, далеч от Божия храм и религия. То беше за тях пълно бедствие. Но въпреки това Бог им говори чрез пророк Еремия:

Защото така казва Господ: Като се изпълнят седемдесет години във Вавилон, Аз ще ви посетя и ще изпълня благото Си слово към вас, като ви върна в това място. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Тогава ще извикате към Мене, и ще отидете та ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам. И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце. И вие ще Ме намерите, казва Господ; и ще ви върна от плен, и ще ви събера от всичките народи и от всичките места, гдето ви бях изпъдил, казва Господ. (Еремия 29:10-14)

Ако някои от вас сега страдат от проблеми, Бог ще ви възстанови отново от всякакви проблеми, каквито и да са. Бог казва, Аз знам къде си, знам положението ти, Аз мисля за теб, Аз ще ти дам бъдеще и надежда.
Ние живеем в свят на бедствия, поради греха на Адам или страдаме поради греха на други хора. Понякога си казваме, къде е Бог в тази ситуация. Как да посрещнем проблемите? Бог казва, Аз имам отговор. Приближи се до Мен, дръж се за Мен. Аз ще чуя молитвите ти. Аз ще ти дам бъдеще и надежда. Аз ще бъда с теб. Където и да си в този момент, дръж се за обещанията на Бог в Словото Му. Той е с теб. Уповавай, Той идва.
Трябва да не се съмняваме в Неговата безрезервна любов. Той ни обича, когато се намираме по средата на нашите проблеми и трудности. Задаваме си въпроса, Боже защо се случи това? Не виждаме изход, всичко се разпада за нас. Но Той е с нас, Той ще ни вдигне отново. Бог обещава: „Ще ви дам бъдеще и надежда.“ (Еремия 29:11). Ние сме в Божите ръце. Той казва, "ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце.“ (стих 13).

Да потърсим Бог с цялото си сърце, да кажем Боже моят отговор е в Теб. Да пристъпим с дръзновение към престола на благодатта. (Евр. 4:16). Той иска да си общува с нас. Той ни обича. Той иска да освободи живот в нас.


Молитва: Скъпи Господи, аз не знам какво да направя. Аз се нуждая от помощ. Аз се нуждая Ти да ме посетиш. Искам да бъда в Твоето присъствие. Аз Те чакам пред стълбовете на Твоя храм. Аз вярвам, че Ти идваш. Аз зная, че Ти си тук, но само не мога да те усетя. Аз вярвам, аз чакам. Аз вярвам, че Твоят отговор идва. В името на Исус, Амин!

Journey Up The Stairs – Ron PhillipsБлагословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар