Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 13 април 2012 г.

Симон Петър: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот.

Симон Петър: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот.

Истина, истина ви казвам, Който вярва в Мене (Исус) има вечен живот. Аз съм хлябът на живота.
Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее. 
Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века; Да! и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която Аз ще дам за живота на света. 
Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. 
Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден. 


Защото Моята плът е истинска храна, и Моята кръв е истинско питие. 
Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мене, и Аз в него. 
Отец Ме е пратил, и Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с Мене, ще живее чрез Мене. 
Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее. 
И никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. 
Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мене. 
Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. 
Аз съм пътят, и истината, и животът. 
Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. 

Вярваш ли това? (Йоан 11:25)

Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. (Рим. 10:9) 
Защото, Той ни люби, и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си. (Откровение 1:5) 
Ако изповядваме греховете си, ...влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец (Мат. 6:6), ...Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. (1 Йоан 1:9) 

Призовах те по име, Мой си ти! (Исая 43:1)

Вярваш ли това? (Йоан 11:25)

Ето, виждам небесата отворени, и Човешкият Син стоящ отдясно на Бога. (Деяния 7:56)

Стихове от Евангелието на Йоан.

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Няма коментари:

Публикуване на коментар